Obnovené stavidlo

Stavidlo na rybníku Amerika III približne 25 rokov zabezpečovalo udržanie hladiny vody v rybníku, zamedzenie úniku rýb a pri dostatočnej hladine vody vo Váhu umožňovalo napustenie vody do rybníka. Teraz bolo potrebné kvôli poškodeniu pevných hradítok stavidla pristúpiť k jeho rekonštrukcii.

Práce sa vykonali počas mesiacov jún a júl. Rekonštrukcia pozostavála z niekoľkých fáz. Najprv bolo potrebné odstrániť kovové konštrukcie stavidla, aby sme sa dostali k dreveným hradítkam, ktoré bolo potrebné vymeniť. Tieto práce vykonali pracovníci údržby Dusla a.s. Kovové diely boli odvezené na očistenie a nafarbenie. V druhej fáze bolo potrebné oddeliť priestor hradítok stavidla od vody rybníka vytvorením tzv. suchého doku, aby bolo možné odstrániť staré hradítka. K tomu bolo potrebné zabezpečiť piesok a vrecia, ktoré sa po naplnení poukladali do ústia betonového kanála a takto oddelili vodu rybníka od pracovného priestoru.

Po odpustení vody cez uzatvárací objekt na protipovodňovej hrádzi do starého ramena sme sa dostali v hradítkam. Až vtedy sme zistili, aká vrstva sedimentov sa nachádza pri hradítkach a v betónovom kanáli. Tieto sedimenty sme museli odstrániť spolu so starými hradítkami. Žiadna technika tu nebola použiteľná a preto sa všetko muselo vykopať ručne a pomocou klady a vedra povyťahovať. Žiaľ, aj napriek vyhláseniu brigády na túto fyzicky náročnú prácu záujem rybárov bol nulový a prácu vykonali len rybári, ktorí chápu rybárstvo aj inak ako len lov rýb.

Na obnovu hradítok bolo potrebné zabezpečiť vhodný material, ktorý by vydržal spoľahlivo slúžiť ďalšie obdobie vo vodnom prostredí. Po hľadaní sme sa rozhodli pre plastové diely vyrábané spoločnosťou Toplas a.s., Košice. Tieto diely sa vyrábajú z recyklovaného plastu a dajú sa obrábať a spájať ako drevené diely. Kombináciou vyrábaných profilov sme vyhotovili hradítka tak, aby sa dali vsadiť do kovového vedenia v betónovej stene objektu.

Po osadení nových hradítok sa doviezli späť nafarbené kovové diely stavidla. Spätné osadenie vykonali opäť pracovníci údržby Dusla a.s., ktorý všetky diely osadili na pôvodné miesto.
Aj touto cestou ďakujeme výboru a predsedníctvu MsO SRZ Šaľa, vedeniu spoločnosti Duslo a.s., pracovníkom údržby spoločnosti Duslo a.s. a ochotným rybárom aj nerybárom, ktorí každý svojimi možnosťami, schopnosťami a prostriedkami nezištne prispeli k úspešnej rekonštrukcii objektu, ktorý bude ďalej dlhé roky slúžiť k zabezpečeniu napustenia vody a k udržaniu vody v rybníku.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.