Prerezávka v Amerike III

Po dvoch rokoch snaženia boli 14. marca 2015 zahájené práce na zdravotnej prebierke lesného porastu v okolí rybníka AMERIKA III.

Pre získanie rozhodnutia na uskutočnenie týchto prác bolo potrebné uskutočniť niekoľko krokov, ktoré spočívali v zaslaní žiadosti majiteľovi pozemku Duslo a.s. Šaľa s vysvetlením zámeru, ktorý sa týmto sleduje. Po obdržaní súhlasného stanoviska sa musela podať žiadosť na Okresný úrad Šaľa – Odbor starostlivosti o životné prostredie. Na základe tejto žiadosti bolo konanie za prítomnosti zástupcov Štátnej lesnej správy, majiteľa pozemku, Okresného úradu-Odboru starostlivosti o životné prostredie a MsO SRZ Šaľa za účelom posúdenia plánovaných prác. Na základe tohto konania bolo nariadené vyznačenie stromov určených na výrub pri prebierke. Táto práca bola vykonaná lesníckym odborníkom Ing. Antonom Molnárom, ktorý v poraste vyznačil stromy, ktoré pri raste prehrali konkurenčný boj a zostali v podraste rýchlejšie sa vyvíjajúcich stromov a nemajú perspektívu ďalšieho rastu. Ďalej boli vyznačené stromy napadnuté škodcami, ktoré ohrozujú zdravotný stav porastu, suché a nalomené stromy. Súčasne s týmto vyznačením boli určené aj počty a druhy drevín. Väčšina z nich mala vo výške 130 cm nad zemou obvod kmeňa menší ako 40 cm, ale kvôli tým, ktoré presahovali tento rozmer sa muselo zvolať ďalšie konanie, ktoré bolo zamerané na doriešenie náhradnej výsadby. Posledné upresňujúce konanie sa uskutočnilo koncom decembra 2014, kedy sa porast ešte raz prešiel so zástupcom Okresného úradu a dohodlo sa obdobie na ktoré sa rozhodnutie vydá a aj podmienky náhradnej výsadby za vyťažené stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm.

Termíny v ktorých sa môžu práce vykonávať sú podľa rozhodnutia nasledovné: 24.2.2015-31.3.2015, 1.10.2015-31.3.2016, 1.10.2016 – 31.3.2017 s tým, že do 31.5.2017 bude uskutočnená aj náhradná výsadba s následnou 3 ročnou starostlivosťou o vysadené porasty. Rozhodnutie si môžete prečítať tu.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sa museli ešte doriešiť organizačné otázky vykonávania prác a určenie kompetencií a zodpovedného pracovníka, ktorý bude práce koordinovať so samovýrobcami dreva. Na zasadnutí výboru MsOSRZ Šaľa bol za zodpovedného pracovníka menovaný Ing. Jozef Belovič. Na základe tohto menovania Ing. Belovič vykonal školenie o zásadách bezpečnosti pri práci v lese v súlade s Vyhláškou 46/2010 Zb. Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, o ktorej boli všetci účastníci prác v plnej miere oboznámení. Ďalej boli oboznámení so zásadami vykonávania prác a prehlásením. Následne boli rozdané povolenia na výrub a vykonalo sa losovanie úsekov. Potom sa už všetci pustili do práce, aby okolitá príroda obce bola znova o čosi krajšia a poskytla miesto a možnosť relaxácie v upravenom prostredí.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.