Viac vody v Amerike III

V predchádzajúcom článku ku Svetovému dňu migrácie rýb sme sa zamýšľali nad nedostatkom zrážok a stále dlhšími časovými obdobiami bez jarného zvýšenia hladín riek potrebného pre úspešnú jarnú migráciu rýb spojenú s neresom.

O niekoľko dní na to sa na sever Slovenska z Poľska presunula tlaková níž a priniesla intezívne zrážky v povodí Oravy, Kysuce a Váhu. Zrážková voda spolu s topiacim sa snehom z predchádzajúceho sneženia po nasýtení pôdy začala odtekať a plniť jednotlivé vodné nádrže vážskej kaskády. Na niektorých miestach dosahovali hladiny hodnoty 3. povodňového stupňa. Sledovaním aktuálnej predpovede a hydrologických správ sme sa mohli včas pripraviť na napustenie vody do rybníka Amerika III.

22. mája sme otvorili stavidlo na protipovodňovej hrádzi a prepláchli tak potrubie od vody, ktorá tu stála dlhšiu dobu, aby sa pri následnom zdvihnutí hladiny do rybníka dostala už čistá voda. 23. mája o 11:00 dosiahla hladina Váhu 316 cm (vodomerná stanica SHMU Šaľa–Váh) a voda začala postupne s plynule stúpajúcou hladinou dotekať do rybníka.

Stúpanie hladiny Váhu umožnilo napustiť rybník za necelých 24 hodín – napúšťanie sme ukončili 24. mája o 10:00 pri 478 cm. Pri napúšťaní vody v predchádzajúcich rokoch 2010, 2014, 2017 voda stúpala len postupne s menšími prestávkami a vodu sme dopúšťali dlhšiu dobu. Nakoľko toto obdobie je aj časom pokračujúceho neresu jednotlivých druhov rýb spolu s vodou sa do rybníka dostalo aj veľa rýb a vyliahnutého poteru. Toto prirodzené zarybnenie obohatí aj druhovú skladbu rýb. Po ukončení napúšťania vody sa vykonalo kŕmenie jarnej násady aj ostatnej rybej osádky.

25. mája o 08:00 hladina vo Váhu dosiahla kulminačný bod pri hodnote 535 cm, tesne po hranicou 1. povodňového stupňa. Voda v rybníku medzitým po ukončení napúšťania trocha poklesla vplyvom priesakov do okolitej pôdy. Keďže po kulminácii bola ešte hladina vo Váhu dostatočne vysoká, 25. mája o 12:00 sme stavidlo znova otvorili na ďalšie doplnenie vody. Napúšťanie sme ukončili o 13:30. Táto voda prišla s perfektným načasovaním – po jarnom zarybnení, po uskutočnení pretekov, ale ešte pred otvorením lovnej sezóny a v čase prebiehajúceho neresu.

V čase klimatických zmien, keď si konečne začíname uvedomovať hodnotu vody a keď sa začinajú investovať nemalé prostriedky do zadržiavania vody v krajine sa nám takýmto jednoduchým a časovo nenáročným spôsobom podarilo zadržať značné množstvo vody, ktorá zabezpečí jednak bezproblémový život rýb aj v čase prípadného dlhotrvajúceho sucha a vysokých teplôt a ovplyvní aj mikroklímu a život v okolí rybníka. Všetkým, ktorí sa podielali na zabezpečení napúšťania vody ďakujeme.

Záverom žiadame všetkých, ktorí sem prídu či už za účelom lovu rýb, prechádzky, športu alebo si len posedieť v tomto prostredí, aby tu udržiavali čistotu a odpadky nenechávali v okolí rybníka.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.