Členská schôdza 2018

17. februára 2018 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ v Trnovci nad Váhom v budove miestneho kultúrneho domu.

Schdze sa zúčastnili dvaja zástupcovia výboru MsO SRZ Šaľa – predseda JUDr.Tibor Tímár a tajomníčka p. Klára Oraveczová. Pozvanie prijal aj p. starosta Ing. Július Rábek. Schôdza po zahájení a minúte ticha na pamiatku členov, ktorí už naše rady opustili, pokračovala predložením programu, jeho odsúhlasením a voľbou komisií. Po vyhlásení mandátovej komisie o počte prítomných členov a zistení, že nie je prítomná 2/3 väčšina, prítomní členovia hlasovali o pokračovaní rokovania s prítomným počtom členov. Jednohlasne bolo odsúhlasené pokračovanie rokovania za účasti 42 členov.
Nakoľko rok 2018 je volebným rokom bola zvolená aj volebná komisia.

Voľba členov výboru Oo
Po voľbe komisií pokračovala schôdza správou predsedu za rok 2017 (ktorú nájdete TU medzi materiálmi na stiahnutie) a kontrolou uznesení z minulého roka, kde bolo konštatované, že uznesenia boli v termínoch splnené a uznesenia týkajúce sa dlhodobých úloh sa priebežne plnia. Po kontrole uznesení predseda volebnej komisie jednotlivo v abecednom poradí predstavil kandidátov za členov výboru na roky 2018-2022. Do výboru kandidovali Ing. Jozef Belovič, Jozef Bugyi ml. a Ferdinand Vančík. Všetci traja kandidáti boli jednohlasne zvolení za členov výboru Obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad Váhom. Funkcie v rámci výboru boli rozdelené nasledovne: predsedom sa stal Ferdinand Vančík, hospodárom Jozef Belovič a členom výboru Jozef Bugyi ml. Po ustanovení nového výboru návrhová komisia navrhla zvolených členov výboru za delégátov Obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad Váhom na mestskú konferenciu MsO SRZ Šaľa. Všetci traja spomínaní členovia boli jednohlasne odsúhlasení.

Zákon o rybárstve sa mení
Rok 2018 je aj rokom, kedy sa má meniť najdôležitejší dokument na základe ktorého bude v ďaľšom období fungovať rybárstvo na Slovensku a to Zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška. Po schválení nového zákona o rybárstve bude nasledovať aj zmena Stanov tak, aby bola v súlade s novým zákonom. Všetky organizácie boli vyzvané, aby k novým stanovám predložili pripomienky a návrhy zmiem. JUDR. Tibor Tímár prítomným vysvetlil, aké zmeny a prečo MsO Šaľa v spolupráci MsO Nitra navrhli. Tieto návrhy smerujú hlavne k právnej subektivite jednotlivých MsO, ku zmene právomocí a majetkových pomerov. Vysvetlili sa aj dôvody spisovania petície, kde hlavným cieľom je dosiahnuť to, aby štát ponechal výkon rybárskeho práva Slovenskému rybárskemu zväzu a toto právo nebolo pridelované iným právnickým, či fyzickým subjektom.

Diskusia k veci
Schôdza ďalej pokračovala ocenením jubiljúcich členov. Jubilantom,ktorí v tomto roku dosiahli, alebo dosiahnu okrúhle jubileá boli odovzdané ďakovné listy výboru a drobné darčeky s rybárskou tématikou. Hospodár ďalej predniesol plán hlavných úloh na rok 2018, ktorý si tiež môžete prečítať v priložených dokumentoch. Nasledovala diskusia, kde sa preberali lovné miery niektorých druhov rýb, hovorilo sa o potrebe intenzívnejšej kontrolnej činnosti v revíroch a dotazovalo sa na pokračovanie krokov smerujúcich k revitalizácii starého ramena Váhu, na ktorom je bytostne závislý rybník Amerika III. Po diskusii nasledovalo male občerstvenie a losovanie toboly, kde boli vylosované 2 voľné vstupy na rybárske preteky a jedno miestne povolenie na lov. Po vylosovaní toboly predseda poďakoval všetým za účasť a poprial veľa úspechov v novej sezóne.

Pozdravom Petrov zdar sme rokovanie ukončili a môžeme s chuťou odštartovať novú sezónu!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.