Členská schôdza 2019

Na úvod sezóny 2019 sme na chvíľu vymenili pobyt v prírode za zasadačku, aby sme diskutovali, plánovali a tiež ďakovali.

9. februára 2019 sa uskutočnila členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ v Trnovci nad Váhom v budove miestneho kultúrneho domu. ČS sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia výboru MsO SRZ Šaľa –podpredseda Ing. Juraj Pápay a veliťeľ rybárskej stáže Ivan Arpáš. Pozvanie prijal aj zástupca straostu Ing. Jaroslav Hlavatý.

Schôdza po zahájení a uctení si minútou ticha členov, ktorí v minulom roku naše rady opustili pokračovala predložením programu a jeho odsúhlasením a voľbou komisií. Po vyhlásení mandátovej komisie o počte prítomných členov a zistení, že nie je prítomná 2/3 väčšina, prítomní členovia hlasovali o pokračovaní rokovania s prítomným počtom členov. Jednohlasne bolo odsúhlasené pokračovanie rokovania za účasti 51 členov. Po voľbe komisií pokračovala schôdza správou predsedu za rok 2018 a kontrolou uznesení z minulého roka, kde bolo konštatované, že uznesenia boli v termínoch splnené a uznesenia týkajúce sa dlhodobých úloh sa priebežne plnia.

Nakoľko počas roka 2018 došlo k určitým organizačným zmenám a osobným rozhodnutiam medzi členmi výboru zvolenými v minuloročných voľbách (Jozef Bugyi bol zvolený za hospodára MsO SRZ Šaľa a tým sa stal zároveň členom výboru MsO SRZ Šaľa a dlhoročný predseda a člen Oo SRZ Trnovec nad Váhom Ferdinand Vančík na vlastnú žiadosť odstúpil z funkcie predsedu a člena výboru z pracovných dôvodov), vykonali sa doplnkové voľby do výboru. Po kontrole uznesení predseda volebnej komisie jednotlivo v abecednom poradí predstavil kandidátov za nových členov výboru na roky 2019-2022.
Navrhnutých kandidátov Tomáša Gyepeša, Miroslavu Schneiderovú a Ľudovita Viczeho ČS odsúhlasila. Ing. Jozef Belovič zostal naďalej členom výboru.
V rámci výboru boli funkcie rozdelené nasledovne:
Ing. Jozef Belovič – predseda,
Tomáš Gyepeš – hospodár
Miroslav Schneiderová – členka výboru
Ľudovít Vincze – člen výboru.

Po ustanovení nového výboru návrhová komisia navrhla zvolených členov výboru za delegátov Obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad Váhom na mestskú konferenciu MsO SRZ Šaľa. Schôdza ďalej pokračovala ocenením jubiljúcich členov. Oslávencom, ktorí v tomto roku dosiahnu okrúhle jubileá boli odovzdané ďakovné listy výboru a drobné darčekové predmety s rybárskou tématikou. V rámci tohoto bodu programu Ing. Belovič poďakoval p. Vančíkovi za dlhoročnú funkcionársku činnosť a spoluprácu, pri ktorej sa vykonalo veľa pre efektívne fungovanie našej obvodnej organizácie. Vždy bolo snahou vytvárať lepšie podmienky pri starostlivosti o zverený majetok ako aj obhospodarované reviry a propagovať činnosť organizácie tak, aby boli revíry prístupné nielen rybárom, ale aj širokej verejnosti. P. Vančíkovi bol tiež odovzdaný ďakovný list a spomienkové predmety. Hospodár ďalej predniesol plán hlavných úloh na rok 2019. Nasledovala diskusia, malé občerstvenie a losovanie toboly. Po vylosovaní toboly predseda poďakoval všetým za účasť a poprial veľa úspechov v novej sezóne.

Pozdravom Petrov zdar sme rokovanie ČS ukončili.

TU si môžete stiahnuť všetky materiály k členskej schôdzi 2019

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.