Členská schôdza 2020

15. februára 2020 sa uskutočnila členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ v Trnovci nad Váhom v budove miestneho kultúrneho domu. Schôdze sa zúčastnili dvaja zástupcovia výboru MsO SRZ Šaľa -tajomníčka p. Klára Oraveczová a člen výboru Robert Ščepko a rokovania sa zúčastnil aj člen obecného zastupiteľstva p. Dezider Marček.

P. starosta Oliver Berecz sa ospavedlnil z účasti, ale aj tak prisľúbil podporu činnosti našej organizácii v rámci možností obce. Schôdza po zahájení a uctením si pamiatky členov, ktorí už naše rady opustili minútou ticha pokračovala predložením programu a jeho odsúhlasením a voľbou komisií. Po vyhlásení mandátovej komisie o počte prítomných členov a zistení, že nie je prítomná 2/3 väčšina, prítomní členovia hlasovali o pokračovaní rokovania s prítomným počtom členov. Jednohlasne bolo odsúhlasené pokračovanie rokovania za účasti 55 členov a 3 hostí.

V ďalšom bode programu predniesol svoju správu predseda Oo SRZ Trnovec nad Váhom Jozef Belovič, kde chronologicky popísal činnosť organizácie počas roka. Hospodár Tomáš Gyepes informoval o príjmoch a výdajoch o skutočnom zarybnení revírov a pláne zarybnenia na rok 2020 a čiastočne o sumarizácii úlovkov v uplynulej sezóne.

Nasledovalo ocenenie jubilantov. Malými darčekmi s rybárskou tematikou a ďakovným listom sme poďakovali jubilantom za ich dlhoročné členstvo a prácu odvedenú počas týchto rokov. Pokračovalo sa kontrolou uznesení z minulého roka, kde sa konštatovalo splnenie uznesení resp. čiastočné splnenie dlhodobých uznesení. Predseda v ďalšom bode predniesol plán hlavných úloh na rok 2020.

Nasledovala diskusia, kde sa členovia zaujímali o nájomnú zmluvu na rybník Amerika III a o stav situácie s jeho odkúpením. Bolo konštatované, že pri súčasnom stave, keď je rybník ako majetok Dusla a.s. predmetom záložného práva, nie je odkúpenie možné. V diskusii boli dotazy na zarybnenie, úpravu ciest a pobrežia na rybníku Vízallás, ku spôsobu hodnotenia úlovkov na rybárskych pretekoch a spôsobu predaja lístkov. Bližšie si o tom môžete prečítať v priložených materiáloch na konci článku.

Zo strany p. tajomníčky p. Oraveczovej bola podaná informácia o investičných akciách MsO SRZ – bágrovanie rybníka Žihárec (Tehelňa I., II. a III.) a o vybágrovaní nového rybníka Malý Bikáš Selice, ktorý sa má otvoriť už v tejto sezóne. Po diskusii nasledovalo malé občerstvenie a potom pokračovalo zasadanie losovaním tomboly, kde sa vylosovali 2 členovia, ktorí vyhrali voľnú vstupenku na rybárske preteky a miestne povolenie na lov. V tombole boli odovzdané ďaľším výhercom drobné výhry. Nasledovalo prijatie a odsúhasenie uznesení, o ktorých sa hlasovalo spolu.

Na záver predseda organizácie poďakoval prítomným za účasť a do ďalšej sezóny poprial všetkým veľa zdravia a pekných zážitkov. Všetky dokumenty z rokovania si môžete POZRIEŤ TU.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.