Revíry pred novou sezónou

SRZ Trnovec nad Váhom

Po členskej schôdzi sa novozvolený výbor našej organizácie pustil do príprav na novú sezónu.

Aby boli reviry náležite pripravené na sezónu, bolo treba ako každý rok vykonať množstvo práce. Našim cieľom je, aby bola v revíroch zdravá populácia rýb v potrebnom druhovom zastúpení a v dobrom zdravotnom stave a aby prostredie, do ktorého budú rybári počas sezóny prichádzať poskytovalo možnosť príjemného prežitia času v prírode.

Pokosili sme pobrežia všetkých rybníkov, odstraňovali sme náletové dreviny, zbierali, triedili a odvážali čo na rybníky nepatrí – žiaľ najmä množstvo odpadkov. Venovali sme sa tiež úprave prístupových ciest k revírom, kontrole zdravotného stavu rýb po prezimovaní, ďalej výrobe a kontrole neresových hniezd pre zubáče, kontrole kvality vody, jarnému vápneniu a zabezpečeniu krmiva pre ryby po zime.Začiatkom apríla bola zahájená II. etapa biologického odbahňovania rybníka Vermek. Meraniami zistené výsledky z I. etapy v minulom roku, kedy aj napriek dlhotrvajúcim vysokým teplotám nevznikol problém s nedostatkom kyslíka vo vode dávajú istotu, že po dokončení sa táto voda obnoví a bude naďalej dotvárať centrum obce svojim príjemným okolím.Vykonalo sa jarné zarybnenie lovných revírov, prikŕmenie násady a jej ošetrenie liečivom proti chorobám, ktoré sa v posledných rokoch v dôsledku nepriaznivých klimatických zmien vyskytujú vo väčšine revírov. Straty spôsobené organizáciám v dôsledku výskytu týchto chorôb sú vysoké. Je to však daň, ktorú platime za umelé zarybňovanie. Je preto potrebné sa čoraz intenzívnejšie zaoberať myšlienkou, aby v revíroch boli ponechané generačné kategórie rýb, ktoré by tu zanechali nové potomstvo od mladosti prispôsobené miestnej vode. Rovnako to platí aj pre rieku Váh. Aj tu každoročne zaznamenávame úhyn veľkého množstva hlavne kaprov počas letných mesiacov. Už niekoľko rokov sledujeme tento jav, ale aj napriek monitorovaniu sa nám doteraz nepodarilo zistiť príčiny týchto úhynov.V najbližšom období nás čakajú prípravné práce v spoluorganizovaní akcie Sportex tour 2019 a tradičných rybárskych pretekov na rybníku Amerika III. Všetkým členom, ktorí sa zúčastnili doteraz vykonaných prác ďakujeme a prosíme aj ostatných členov, ale aj nečlenov našej organizácie s pozitívnym vzťahom k prírode, aby sa zapojili do našich aktivít. V prípade, že naša činnosť vás oslovuje a chceli by ste ju podporiť, akúkoľvek formu pomoci radi privítame. Sme otvorení návrhom a nápadom, ktoré prispejú k vytváraniu krajšieho prostredia aj v širšom v okolí Trnovca. Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí už našu činnosť podporujú.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.