Členská schôdza 2017

Dňa 4. februára 2017 sa uskutočnila členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ v Trnovci nad Váhom v budove miestneho kultúrneho domu. Členskej schôdze sa zúčastnili dvaja zástupcovia výboru MsO SRZ Šaľa – tajomníčka p. Klára Oraveczová a člen výboru Štefan Tóth.

Starosta obce Ing. Július Rábek sa z dôvodu práceneschopnosti z účasti ospravedlnil. Schôdza po zahájení a uctení si pamiatky členov, ktorí už naše rady opustili minútou ticha pokračovala predložením programu a jeho odsúhlasením a voľbou komisií. Po vyhlásení mandátovej komisie o počte prítomných členov a zistení, že nie je prítomná 2/3 väčšina, prítomní členovia hlasovali o pokračovaní rokovania s prítomným počtom členov. Jednohlasne bolo odsúhlasené pokračovanie rokovania za účasti 41 členov.

V ďalšom bode programu predniesol svoju správu predseda Oo SRZ Trnovec nad Váhom p. Ferdinand Vančík, kde chronologicky popísal činnosť organizácie počas roka. Po správe predsedu nasledovalo ocenenie jubilantov. Malými darčekmi s rybárskou tematikou a ďakovným listom výbor poďakoval jubilantom za ich dlhoročné členstvo a prácu odvedenú počas týchto rokov. Ďalej sa pokračovalo kontrolou uznesení z minulého roka, kde sa konštatovalo splnenie uznesení resp. čiastočné splnenie dlhodobých uznesení.

Hospodár Jozef Belovič v ďalšom bode predniesol plán hlavných úloh na rok 2017. Nasledovala diskusia, kde sa členovia zaujímali o nájomnú zmluvu na rybník Amerika III, možnosti určenia hornej lovnej miery rýb, zmene stanov a Zákona o rybárstve a ďalších záležitostiach týkajúcich sa činnosti organizácie. Po diskusii nasledovalo malé občerstvenie a potom pokračovalo zasadanie losovaním tomboly, kde sa vylosovali 2 členovia, ktorí vyhrali voľnú vstupenku na rybárske preteky a dvaja členovia vyhrali miestne povolenie na lov. Nasledovalo prijatie a odsúhasenie uznesení o ktorých sa hlasovalo jednotlivo. Na záver predseda organizácie poďakoval prítomným za účasť a do ďalšej sezóny poprial všetkým veľa zdravia a pekných loveckých zážitkov.

Dokumenty z rokovania si môžete stiahnuť tu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.