Schôdza Oo SRZ Trnovec

Dňa 12. marca 2016 sa konala Členská schôdza našej Obvodnej organizácie. Úvodom schôdze sme privítali našich hostí Ing. Júliusa Rábeka – starostu obce, Ing. Juraja Pápaya – predsedu MsO SRZ Šaľa a Štefana Tótha – člena výboru MsO SRZ Šaľa.

Po schválení programu, voľbe komisií a vyhlásení o uznášaniaschopnosti členskej schôdze, keďže nebola prítomná dvojtretinová väčšina členov začalo rokovanie. Minútou ticha sme si uctili našich členov, ktorí nás v minulom roku opustili. Schôdza pokračovala správou o činnosti, ktorú predniesol predseda Oo SRZ Ferdinand Vančík. Správua všetky materiály o zarybnení a úlovkoch si môžete sťaihnuť tu.

Po správe nasledovalo odovzdanie poďakovania jubilujúcim členom a malej vecnej pozornosti vo forme kľúčenky s motívom sv. Petra patróna rybárov. Schôdza pokračovala kontrolou uznesení z minulej schôdze, kde bolo konštatované, že úlohy boli splnené, alebo dlhodobé úlohy sa priebežne plnia. Ďalej bol prednesený plán hlavných úloh na rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2016. Pokračovalo sa diskusiou, kde sa diskutovalo hlavne o zmene vo vydávaní povolení na lov, čo sa týka miestnych a celozväzových povolení, rokovaní o návrhoch zmien v Stanovách SRZ a hlavne o najpálčivejšej veci, čo sa našej organizácie týka a to prenájme rybníka Amerika III na ďalšie obdobie. Duslo a.s. nám ešte na tento rok ponechala rybník v prenájme s tým, že ako to bude ďalej sa má vyjasniť do konca roka. Nakoľko okrem obce a rybárskeho zväzu majú o rybník záujem aj iné skupiny musíme počkať na rozhodnutie majiteľa Dusla. Po diskusii nasledovalo malé občerstvenie a losovanie tomboly. Po vylosovaní tomboly predseda poďakoval všetkým za účasť a do nasledovnej sezóny poprial veľa zdravia a pekných zážitkov v našich revíroch.

Materiály zo schôdze si môžete stiahnuť tu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.