Záver sezóny 2017

Bohatá a rôznorodá činnosť súvisiaca s rybárstvom pokračovala aj v záverečných jesenných mesiacoch. Okrem výlovu rýb na chovnom rybníku Vermek, o ktorom sme písali v predchádzajúcom článku sa postupne vykonávalo zarybnenie revírov podľa plánu zarybnenie a možností nášho dodávateľa.

Takto sa revíry počas októbra a novembra zarybnili kaprom K2 K3, štukou severnou, zubáčom a lieňom. Chovný rybník Vermek sa po výlove zarybnil kaprom K2 a lieňom.

Na uzatváraní prívodu vody do rybníka Amerika III sa na ovládacom zariadení na korune hrádze demontovala pokazená prevodovka a ovládanie sa prerobilo na priame ručné ovládanie, bez prevodovky. Závoveň sa vyhotovilo aj uzamykacie zariadenie proti neoprávnenému manipulovaniu. Za spoluprácu touto cestou ďakujeme pracovníkom údržby Dusla a.s. Šaľa. Koncom septembra a novembra sa v dvoch prípadoch naskytla možnosť dopustiť vodu do rybníka Amerika III. Takto sme vyskúšali funkčnosť ručného ovládania stavidla na korune hrádze, ako aj vnútorného stavidla na rybníku. Potvrdili sa predpoklady, ktoré boli pri rekonštrukcii stavidla, že voda sa teraz dá dopúšťať už pri stave 303 cm na stavoznaku Šaľa Váh. Do rekonštrukcie sa dala voda dopúšťať až pri stave 326 cm.

Posledné dva týždne na konci roka vodné plochy rybníkov uzavrela ľadová prikrývka. Mrazy však neboli natoľko silné, aby bolo treba vytvárať prieduchy a na konci roka sa postupne oteplilo a ľad sa roztopil.

So sklamaním musíme opäť poukázať na enormné množstvo odpadkov, ktoré v našich revíroch počas sezóny rybári zanechávajú. Tí ktorí tvrdia, že to nie sú rybári, ale piknikujúci dovolenkári sa veľmi mýlia. Stačí sa prejsť po pobreži rybníka Vízallás, kam žiadny dovolenkári nechodia. Nie je pre nás pochopiteľné, ako sa môže rybár takto správať k prírode. Aký príklad dávajú tým, ktorí do prírody prichádzajú len občas. Ďaľším neduhom je budovanie rôznych obydlí a prístreškov na pobreží rieky Váh, kde sa zasahuje do brehovej časti, porušujú sa tu majetko právne vzťahy a zákony o odpadoch. Z toho dôvodu,že aj táto činnosť už prekročila svoje hranice bolo vydané rozhodnutie, že tieto nelegálne stavby musia byť na náklady zhotoviteľov do určitého času odstránené. Keď nebudú tieto nelegálne stavby odstránené ich likvidácia sa vykoná v rámci brigádnickej činnosti členov SRZ. Viac sa dočítate v našom už uverejnenom článku.

Na čele MsO SRZ Šaľa prišlo k zmene funkcionárov. Funkcie predsedu MsO SRZ Šaľa sa vzdal z pracovných dôvodov Ing. Juraj Pápay. Do volieb bude funkciu predsedu vykonávať JUDr.Tibor Tímár. Touto cestou chceme poďakovať odstupujúcemu predsedovi Ing. Jurajovi Pápayovi za odvedenú prácu, hlavne čo sa našej obvodnej organizácie týka. Vďaka jeho trpezlivým a vecným rokovaniam s vedením Dusla a.s. zostal rybník Amerika III v uživaní MsO SRZ Šaľa. Pri tomto jeho usilí mu veľmi účinne pomáhal aj nastupujúci predseda JUDr.Tibor Tímár, ktorý naďalej bude udržiavať vybudované vzťahy s vedením Dusla a.s.

Rybársku verejnosť už dlhšie obdobie zamestnáva a zaujíma postup a výsledky rokovaní na ceste k novému zákonu o rybárstve. Očakávania v súvislosti so zmenou zákona sú veľké, hlavne čo sa týka ochrany rýb a pôvodného genofondu. Počas ulynulých rokov bolo snahou mnohých orgnizácií a ich členskej základne zmeniť ustanovenia platného Zákona rybárstve 139/2002 Z.z. a Vykonávacej vyhlášky 185/2006 Zb. tak, že na členských schôdzach schvaľovali určité obmedzenia lovných mier rýb, množstva privlastnených úlovkov a pod. Aj keď boli tieto návrhy akokoľvek dobre mienené a určite by prispeli k udržateľnosti rybárstva, pri stále sa rozširujúcej členskej základni neboli v súlade s platnými zákonmi. Preto členovia, ktorí nedoržiavali takto odsúhlasené obmedzenia nemohli byť žiadnym zákonným spôsobom postihovaní. Po zaslaní pripomienok a návrhov z jednotlivých organizácií a ich ujednotení sa pristúpilo k legislatívnym krokom, ktoré sú ku zmene zákona potrebné. Dúfajme, že cesta na ktorú sa v tejto súvislosti nastúpilo bude úspešne dokončená a výsledkom bude zákon, ktorý v dobrom usmerní fungovanie rybárstva ako takého, ale aj rybárstva ako spôsobu ochrany a rozvoja životného prostredia.

Záverom tohoto koncoročného príspevku chceme poďakovať všetkým aktívnym členom aj nečlenom, ktorí akokoľvek podporili rôznorodú činnosť našej organizácie.

Petrov zdar!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.