Projekty a štúdie

Keďže miestom výkonu rybárskeho práva sú vodné plochy a vodné toky, ktoré sa nachádzajú v krajine, ktorá ich obklopuje, a ktorú samotná voda vytvorila. Je zaujímavé sa pozrieť aj z vedeckého hľadiska na takúto krajinu, ktorá po dlhodobom osídlení a intenzívnom hospodárení prešla zmenami, ktoré určili jej terajšiu podobu.

Takáto riečna krajina sa u nás v Trnovci nad Váhom sa nachádza v záplavovom území medzi protipovodňovými hrádzami. Po preštudovaní materiálov, ktoré tu prinášame v ucelenej podobe, sa ukáže jej potenciál a možnosti vodozádržného, rybochovného a športovo-rekreačného využitia. Niektoré práce boli vypracované bez nášho počiatočného vedomia, ale po ich prečítaní sme prišli aj s vlastnými podnetmi, ktoré z týchto materiálov vychádzali.

Tu chceme na jednom mieste predstaviť všetky nám dostupné práce a materiály, ktoré sa zaoberajú krajinou našich revírov:

Dve práce vznikli v spolupráci s STU Bratislava a UKF v Nitre:

Štúdia opatrení na starom koryte rieky Váh zameraných na zvýšenie rybolovného a rekreačného potenciiálu (Macura, V. a kol., STU Bratislava)

Druhotná krajinná štruktúra medzihrádzového priestoru rieky Váh v okrese Šaľa (Matušicová, N., UKF Nitra)

To, že budúcnosť riečnej krajiny a životného prostredia v širšom ponímaní nie je ľahostajná ani mladým ľuďom svedčí aj to, že na základe našich podnetov, materiálov a informáciíí boli vypracované dve práce:

Revitalizace ramene řeky Váh (Grand, S., VUT Brno)

Štúdia revitalizácie starého ramena Váhu pri obci Trnovec nad Váhom (Hajko, M. – Spalová, L.), ktorá v Súťaži Pre vodu nadácie EKOPOLIS zo 7 hodnotených projektov vyhrala 1. cenu.

Tým, ktorých zaujíma v rámci rybárstva aj hlbší pohľad na krajinu, v ktorej sa pri našom koníčku pohybujeme prajeme príjemné čítanie. V súvislosti s touto témou vítame všetky podnetné myšlienky a nápady.

K archívnym materiálom týkajúcim sa našich revírov sme sa dostali tiež len zhodou náhod a s pomocou prekladateľov sme preložili správu o vodoregulácii v našom úseku Váhu. Na historických vojenských mapách a historickej ortofotomape TU Zvolen si tiež môžete porovnať akými zmenami prešla okolitá krajina za posledných 200 rokov.

Správa o vodoregulácii na trnoveckom úseku Váhu

Historické vojenské mapy

Historická ortofotomapa