Nelegálne stavby

Z dôvodu stále väčšieho rozširovania nelegálnych stavieb na pobreží nášho úseku Váhu, kde od priehradného múru VD Kráľová po koniec revíru pri obci Neded bolo napočítaných viac ako 100 takýchto stavieb, MsO SRZ Šaľa požiadala Okresný úrad – Odbor starostlivodti o životné prostredie o vyjadrenie.

TU PREDKLADÁME ustanovenia zákonov, ktoré sa pri výstavbe takýchto objektov porušujú, ako aj môžné postihy. Okrem uvedených ustanovení zákonov sa porušujú aj zákony o odpadoch, lebo v mnohých prípadoch sa materiály z ktorých sú tieto ‘stavby’ zhotovené môžu považovať za odpady. Žiadame preto všetkých ‘majiteľov’ takýchto nelegálnych stavieb, aby ich podľa pokynov, ktoré budú na každú takúto stavbu umiestnené na vlastné náklady do stanoveného termínu odstránili. Stavby, ktoré nebudú odstránené do stanoveného termínu budú osdtránené brigádnicky člemni SRZ.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.