Pozorovanie kormoránov

Každoročne sa v januári v rámci celoeurópskeho sčítavania vodného vtáctva v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou vykonáva aj v revíroch SRZ sčítavanie populácie kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo).

Tohtoročné sčitavanie sa vykonalo 16. januára na našom úseku Váhu od 35 rkm (riečny kilometer) toku Váhu za obcou Neded po 63,1 rkm, čo je priehradný múr vodného diela Králová. Do sčítavania sa zapojili rybári z jednotlivých obvodných organizácií patriacich organizačne pod MsO SRZ Šaľa na tomto úseku – Neded, Selice, Žiharec, Trnovec nad Váhom a Králová nad Váhom. V tomto 28 km dlhom úseku bolo napočítaných 83 ks kormoránov.

Pri sčitavaní našej obvodnej organizácii ochotne pomohli členovia Poľovníckej organizácie DURMUTZ
Trnovec nad Váhom, ktorej poľovný revír hraničí s tokom rieky, ktorý patrí medzi najatraktívnejšie rybárske revíry na Váhu. Za účasť a tradične veľmi dobrú spoluprácu s organizáciou ďakujeme týmto vedeniu organizácie a všetkým členom.

Sčítanie populácie tohto rybožravého predátora v našich revíroch má význam hlavne z dôvodu monitorovania škôd, ktoré počas zimovania spôsobí. Vybudovaním priehrad na Váhu sa vytvorili vodné plochy, ktoré počas celej zimy v dôsledku kolísania hladiny pri prevádzke vodných diel nezamŕzajú. Kormorán tak našiel nový vnútrozemský priestor pre svoj život. Kormorán veľký je inak skôr živočíchom obývajúcim morské pobrežia a delty veľkých riek.

Aj keď je tento lietajúci predátor na zozname chránených živočíchov, na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu bola udelená výnimka od 1. októbra 2015 do 31. marca 2016, najmä za účelom zníženia predačného tlaku a eliminácie vzniku škôd na rybej obsádke. V tomto období je povolené plašenie a môžu sa organizovať poľovačky na kormorána, ktoré musia byť nahlásené spolu s počtom ulovených jedincov Štátnej ochrane prírody.

Aj výskyt kormorána v našich vodách je príkladom toho, že zásahy človeka do prírody za účelom jej ovládania a využívania nie sú pre prírodu samu užitočné a narušujú rovnováhu života v našich riekach.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.