Projekt revitalizácie Starého ramena Váhu

Už niekoľko rokov sa na našom rybárskom blogu zaoberáme myšlienkou obnovy života vo zvyšku bývalého meandra Váhu, ktorý všetci nazývame Starý Váh.

Mohli ste si o tom prečítať v článkoch Voda a krajina, Staré ramená, Ako sa formovali naše revíry a (Ne)úspešný neres. Diskutovali sme o tom na členských schôdzach a neformálne aj pri vode na rybách. Počas viacerých rokov sme zbierali materiály, fotodokumentáciu a potrebné podklady hlavne geodetické zameranie oblasti, aby sa na základe nich mohla spracovať štúdia a neskôr technická dokumentácia na obnovu tohoto zvyšku bývalého toku Váhu. Tento malý úsek Váhu je súčastne hlavným zdrojom vody pre rybník Amerika III, ktorý je už za protipovodňovou hrádzou a je s ramenom prepojený podzemným potrubím. Cez toto potrubie sa dá voda doplniť do rybníka pri zvýšenom stave vody po topení snehu, alebo výdatných dažďoch. Len pre zaujímavosť – rybník Amerika III sa nachádza presne v mieste, kde tiekol pred 200 rokmi hlavný tok Váhu.

Oslovili sme projekčné firmy zaoberajúce sa vodohospodárskymi stavbami, ale vypracovanie projektu by bolo pre našu organizáciu finančne veľmi náročné. Pri hľadaní ďalších možností riešenia sme prihlásili zámer do súťaže organizovanej nadáciou Ekopolis, podporovanej spoločnosťou Nestlé, pod názvom “Súťaž pre vodu 2017“. Podali sme prihlášku a čakali, či sa na naše zadanie niekto prihlási. Prihlásili sa dvaja absolventi Slovenskej technickej university v Bratislave z odboru vodohospodárstva – Ing. Miloš Hajko a Ing. Lucia Spálová. Na základe už spomenutej fotodokumentácie, technických podkladov zo zamerania oblasti a osobnej konzultácie priamo v teréne vypracovali štúdiu, ktorú si môžete pozrieť v prílohe tohoto článku. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 10. marca 2017 v Bratislave. Zo 7 zadaní posudzovaných odbornou porotou, ktoré boli do súťaže prihlásené, bolo víťazné práve riešenie nášho zadania. Bližšie o vyhodnotení súťaže si môžete prečítať na www.ekopolis.sk. Víťazný projekt v podobe finálnej prezentácie, s ktorou zvíťazili autori na súťaži, je k dispozícii tu.

Vypracovaná štúdia bude prostriedkom na oslovenie majiteľov pozemkov, orgánov a organizácií, ktoré by mohli náš zámer podporiť. Chceme, aby sa obnovila časť toku Váhu, ktorá v dôsledku činnosti človeka prešla počas uplynulých 200 rokov veľkými zmenami. Hlavným cieľom vypracovanej štúdie je vrátiť do starého ramena Váhu vodu a udržať ju tam v množstve, ktoré umožní rozvoj fungujúceho vodného ekosystému. Voda zadržaná v ramene umožní prirodzené rozmnožovanie rýb aj napriek veľkému rozkyvu hladiny spôsobeného prevádzkou vodného diela Králová. S vodou sa sem vráti aj život ostatných vodných živočíchov, vodného vtáctva a vhlhkomilných rastlín. Zvýšená hladina vody bude mať zároveň vplyv aj na prosperitu okolitého lesa. Zároveň prepojením s už pomerne pekne upraveným okolím rybníka Amerika III tu môže vzniknúť relaxačná zóna pre širokú verejnosť.

Záverom sa chceme poďakovať nadácii Ekopolis a spoločnosti Nestlé za organizovanie takýchto súťaží a samozrejme riešiteľom sa odvedenú prácu. Zvlášť sa chceme poďakovať programovej manažérke súťaže Pre vodu p. Martine B. Paulíkovej, ktorá nám pomohla s prihláškou do súťaže a radami a usmerneniami prispela k úspešnému vypracovaniu štúdie.
Projekt

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.