Zimné sčítanie kormoránov

Každoročne v januári sa v spolupráci Slovenskou ornitologickou spoločnosťou Slovenský rybársky zväz podieľa na monitorovaní stavu vodného vtáctva.

Od roku 1967 organizácia Wetlands International organizuje v Európe a Juhovýchodnej Ázii zimné sčítanie vodného vtáctva. Cieľom akcie je reálne odhadnúť počty zimujúceho vodného vtáctva u nás, zistiť zmeny v počtoch a príčiny týchto zmien a určiť najvýznamnejšie lokality výskytu jednotlivých druhov. U viacerých druhov sa postupom času ukázali nedostatky štandardnej schémy monitoringu, ktoré nedovolili naplniť ciele programu.

Podobne u kormorána veľkého nebolo možné klasickým sčítaním lokalít počas dňa zistiť veľkosť skutočnej zimujúcej populácie, keďže lovné teritórium kormoránov aj na hniezdiskách a nocoviskách je v porovnaní s ostatnými druhmi veľké a vtáky sa v rámci neho presúvajú v priebehu jedného dňa. Monitoring kormorána na nocoviskách sa javí zatiaľ ako najpresnejší pri efektívnom použití presonálnych kapacít, ktoré dnes máme k dispozícii.

Ako aj po minulé roky sa do sčítavania zapojila aj MsO SRZ Šaľa a všetky jej obvodné organizácie a to v rovnakých úsekoch ako v minulom roku. Monitorovanie bolo vykonané na rieke Váh č.2, číslo rev. 2-4370-1-1, od 63,1 rkm po 35 rkm. Monitorovanie vykonávalo 8 členov SRZ MsO Šaľa, dňa 16.1.2021 od 15:00. do 17:30. Teplota vzduchu -3°C, za dobrej viditeľnosti.

Na celom úseku bolo celkom napočítaných 75 ks kormoránov.

Z toho:

1. Od VD Kráľová 63,1 rkm rieky Váh po 60,95 rkm (tankodrom) GPS 48.174732,17.845620, čas monitorovania 15:00 – 17 ks, striedavo lovili.

2. Sebes 45,9 rkm GPS 48.099979,17.911654 čas 16:15 hod – 1 ks lovil.

3. VD Selice, 43,9 rkm, čas 15:30 – 17:00 – 11 ks lovilo a 18 odpočívalo na kandelábroch.

4. Od 40,1 rkm po 35 rkm, čas 15:00 – 17:00 – lovilo 28 ks.

Tieto počty zodpovedajú dlhodobému pozorovaniu, čo znamená, že tu trvale žije populácia v počte 100 až 120 jedincov.
_

Stále nám však nie je dostupný žiadny jasný a zrozumiteľný dôvod ochrany tohto rybožravého predátora. Kormorán každoročne spotrebuje a poškodí veľké množstvá rýb jednak z prirodzenej osádky, ale aj zo zarybňovania,či tiež chránených druhov rýb. Zaujíma nás tiež, či nedochádza k narušeniu prírodnej rovnováhy tým, že chránime živočícha, ktorý ničí oveľa vzácnejšie a menej početné populácie chránených druhov rýb… Na Slovensku trvale nežije veľký počet jedincov – problémom sú u nás zimujúce kolónie zo severu Európy, ktoré tu využívajú nezamŕzajuce hladiny vôd v podmienkach miernejšej zimy.

Zaujímavý pohľad výskumníka dlhoročne sa venujúceho problematike vývoja právnej ochrany kormorána nájdete NA TOMTO ODKAZE.

Článok k tejto téme, doplnený výbornými fotografiami, uverejnil portál SLOVENSKÝ RYBÁR.

Počas monitoringu sme opäť narazili na činnosť (taktiež chráneného) bobra riečneho, ktorý na našom úseku Váhu stále rozširuje svoje teritórium a jeho pôsobenie vidno na lesných porastoch okolo rieky – púšťa sa do 20-30 ročných stromov, ale aj nedávno vysadených nových porastov.
_

Za fotografie ďakujeme nášmu priateľovi Ferdinandovi Baranovičovi.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.