Možná budúcnosť Vermeku

Nielen rybári, ale všetci obyvatelia Trnovca poznajú rybník Vermek.Malá vodná plocha v strede obce,ktorá je jedinečným doplnkom zastavaného územia obce. MsO SRZ Šaľa užíva túto vodnú plochu ako chovný rybník, je tu aj budova Rybárskeho domu.

Na našom webe si môžete prečítať niekoľko článkov o aktivitách, ktoré tu naša organizácia vykonáva. Jedná sa o starostlivosť o okolie, usporiadanie detských rybárskych pretekov, starostlivosť o vodnú plochu, kontrolou kvality vody, biologické odbahňovanie, starostlivosť o rybiu osádku atď.

V príspevkoch sme tiež poukazovali aj na postupnú eróziu strmých svahov pobrežia, zhroršujúci sa stav pobrežných porastov a potrebu riešenia tohto problému. Nakoľko sa rybník nachádza na území obce tieto skutočnosti sme konzultovali aj s vedením obce, ktoré sa aktívne zapojilo do hľadania možnosti revitalizácie tohto malého vodného sveta.

Prvým krokom bolo vykonanie inventarizácie porastov a návrh ich postupnej obnovy a návrh
riešenia stabilizácie brehovej časti rybníka a vytvorenie oddychovej zóny okolo vodnej
plochy. Výsledkom je krajinno-architektonická štúdia, ktorá naznačuje možnosti smerovania revitalizácie:

Krajinno-architektonická štúdia revitalizácie jazera Vermek a okolitej verejnej zelene v obci Trnovec nad Váhom (Tóth, A. – Pavelka, T.)

V prípade realizácie projektu sa ešte dohodnú určité úpravy, aby sa tu naďalej mohol vykonávať aj hospodársky chov rýb.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.