Výlov Vermeku

Tak ako u poľnohospodárov a záhradkárov jeseň je časom zberu úrody u rybárov je toto obdobie tiež “zberom úrody” vo forme dochovaných rýb, ktoré sa ďalej použijú buď na komerčné účely, na predaj iným organizáciám na zarybnenie a na vianočný trh, alebo na zarybnenie vlastných lovných rybárskych revírov.

Sobota 14.októbra 2017 bol pre našu organizáciu dňom, kedy sa skoro presne na deň po piatich rokoch vykonal výlov chovného rybníka Vermek. Posledný deň tohtoročného “babieho leta” s krásnym, priam letným počasím bol ideálnym dňom na takúto prácu. Samotnému výlovu však predchádzali prípravné práce, ktoré spočívali v príprave pobrežia na ktorom sa musela pokosiť trstina, aby bol možný pohyb na pobreží pri ťahaní siete. Ďalej sa z vody museli vyhrabať konáre, ktoré do vody popadali po veterných smrštiach, ktoré značne poškodili vŕby rastúce v okolí rybníka ako aj trstina, ktorá pri kosení popadala do vody. K samotnému výlovu sa doviezla sieť a potrebné náradie, ako laná na ťahanie, podberáky, nádoby na prechovávanie, prenášanie a dopravu rýb, váha na váženie, čln, či elektrický agregát. Ráno sa práce začali varením chutného divinového guláša so surovín, ktoré nám poskytli naši kolegovia poľovníci.

Počas uplynulého 5-ročného obdobia sa rybej osádke venovala pozornosť a vykonávalo sa pravidelné kŕmenie obilovinami a pekárenskými prebytkami z obchodného reťazca Tesco, ktoré nám dodávali kolegovia poľovníci, ktorí použivajú tieto prebytky na prikrmovanie poľovnej zveri. Pripravovali sme aj pokusné kŕmidlá z trstiny, ktoré mali u amurov veľký úspech. V zimných mesiacoch sa pravidelne vytvárali prieduchy na uvolnenie tlaku a plynov z rozkladných procesov. V jarných mesiacoch sa vykonávalo ošetrenie rýb liečivom na zamedzenie vzniku infekčných ochorení, ktoré sú v jarných mesiacoch pomerne časté z dôvodu oslabenia rýb hlavne po dlhej zime. Do rybníka sa každoročne dávali násady kaprov, amurov a lieňov. Pravidelne sa odoberali vzorky vody a vykonával sa ich rozbor, nakoľko je rybník neprietočný, zásobovaný len spodnými a zrážkovými vodami, čo zvyšuje nebezpečie zmeny kvality vody. Aj v dôsledku tejto pravidelnej činnosti na rybníku počas predchádzajúcich rokov nevznikla žiadna mimoriadna udalosť, ktorej dôsledkom by bolo ochorenie väčšieho rozsahu,alebo dokonca úhyn rýb. Každoročne sa niekoľkokrát vykonávali kontrolné výlovy udicami a čereňom, pri ktorých sa zisťoval zdravotný stav rybej osádky a pri dostatočno množste ulovených rýb pri týchto výlovoch sa tieto použili na zarybnenie lovného rybníka Amerika III.

Dostatočne nízka hladina vody v rybníku po veľmi suchom lete umožnila vykonať výlov záťahovou sieťou. K výlovu sa zišlo 30 členov, ktorí po počiatočnej kontrole a drobných opravách siete začali s postupným zaťahovaním siete. Sieť sa postupne sťahovala až k lovisku, kde sa ulovené ryby podberákmi povyberali a preložili do nádoby na prechovávanie, odkiaľ sa povynášali na váženie. Po vážení sa premiestnili do nádoby na prívesnom vozíku a previezli na zarybnenie lovného revíru Amerika III. Sieť sa ťahala dvakrát a bolo vylovených spolu 680 kg amurov, kaprov a karasov. Množstvá, kategórie ako aj hodnota vylovených rýb je uvedená v zápisnici z výlovu. Po ukončení výlovu si všetci pochutnali na už spomenutom guláši a výborných pagáčikoch. Na záver sa opäť všetko upratalo a uložilo na ďalšie použitie.

Aj z toho článku je zrejmé koľko času, prostriedkov a práce je potrebnej na to, aby sa dochovali ryby, ktoré dosiahnu lovnú mieru, alebo mieru, pri ktorej je lov aj súčasne zážitkom. Pri tejto príležitost znova, ako už mnohokrát zdôrazňujeme, že rybárstvo je v prvom rade o chove a ochrane a až potom o love a relaxe. Rybári oproti poľovníkom majú jednu obrovskú výhodu a to v tom, že po ulovení trofejnej ryby majú možnosť túto rybu živú vrátiť vode a tak dať možnosť sebe a iným ju znova uloviť. Záverom sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili priamo výlovu ako aj tým, ktorí počas 5-ročného obdobia postupne pomáhali pri chove a ošetrení rýb, pri kontrolných výlovoch ako aj pri údržbe pobrežia. Prístup týchto členov dáva nádej na to, že rybárstvo bude udržateľné aj do budúcnosti.

V priloženej fotogalérii a videu si môžete pozrieť priebeh výlovu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.