Členská schôdza 2024

Členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ v Trnovci nad Váhom sa uskutočnila 6.4.2024 za účasti 36 členov našej organizácie.

Schôdza mala nasledovný program:

  • správa o činnosti za rok 2023
  • kontola uznesení
  • predloženie plánu činnosti na rok 2024
  • informácia zo stany hospodára o zarybnení jednotlivých revírov a hospodárskej činnosti za rok 2023
  • prijatie uznesenia z členskej schôdze
  • doplňujúce voľby do výboru orgnizácie – zvolení boli Patrik Szabo a Lukáš Šášik. Vo výbore ukončil svoju činnosť Tibor Eremiáš hlavne z pracovných dôvodov. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho prácu počas vykonávania funkcie.

V diskusii sa hovorilo o možnosti vytvorenia lovného revíru ‘chyť a pusť’ na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III, čo však bolo odmietnuté. Ďalej sme hovorili o možnosti čiastočného prečistenia lovného revíru Vizallás od trstinových porastov a vytvorení lovných miest za pomoci plávajúcej techniky, ktorú vlastní Rada SRZ Žilina, ako aj o možnosti upravy odtoku vody tak, aby tu bolo možné udržať dostatočnú hladinu vody zo zásob vody zo zimy a jari.

Informovali sme o konaní detských pretekov Západoslovenskej ligy mládeže v LRU plávaná, ktoré sa budú konať 9. júna 2024 na lovnom revíry Amerika III. Revír preto bude pre lov v tento deň až do skončenia pretekov uzavretý.

Rybárske preteky pre dospelých sa tento rok nebudú organizovať. Detské preteky sa budú organizovať rámci Dní obce podľa stavu vody buď na chovnom revíry Hlinisko Vermek (ak bude pobrežia prístupné kvôli hladine vody) alebo na Amerike III.

Tu si môžete prečítať spravu predsedu o činnosti organizácie

Správa predsedu Oo SRZ Trnovec nad Váhom z Členskej schôdze konanej dňa 6. apríla 2024 o činnosti organizácie za rok 2023

Vážení kolegovia rybári, vážení hostia!
Dovoľte, aby som Vás oboznámil s činnosťou našej organizácie počas uplynulého roka.
Priebežne sme Vás o naše činnosti informovali prostredníctvom Trnoveckých novín a na našej webovej stránke www.srztrnovec.sk aj cez náš facebook. Činnosť organizácie riadil 4 členný výbor, ktorý zabezpečoval všetky potrebné administratívne a organizačné činnosti počas roka.

Členskú základňu Oo SRZ Trnovec nad Váhom v roku 2023 tvorilo 272 rybárov:

  • dospelí: 166 (z toho dôchodcovia a ženy 51)
  • mládež: 6
  • deti: 49
Zima 2022 a jar 2023

Zimné a jarné mesiace pred sezónou boli zamerané na štatistické zhodnotenie roka 2022, vyplnenie a odovzdanie potrebných podkladov, na výdaj nových povolení na lov, inventarizáciu a prípravu revírov na novú sezónu. Zimné obdobie bývalo voľakedy časom, keď sa činnosť zameriavala hlavne na vytváranie a udržiavanie otvorov v ľade na našich zamrznutých revíroch a na kosenie trstiny z ľadu, čo bola oveľa jednoduchšia práca, ako kosenie pri nezamrznutej ploche. Z dôvodu už skutočne viditeľných klimatických zmien, sa tieto práce nemuseli v zimných mesiacoch robiť a dá sa povedať, že len s výnimkou krátkeho obdobia, keď bola len tenká vrstva ľadu sa dalo v našich revíroch loviť aj počas prvých dvoch mesiacov roka 2023.

V rámci zimného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa každoročne vykonáva v januári a je organizovaný Slovenskou ornitologickou spoločnosťou sa aj SRZ zapája do tejto činnosti zisťujú sa aktuálne počty kormoránov veľkých v našich revíroch. 14.1.2023 bolo vykonané toto sčítavanie aj v revíri VÁH č.2 2-4370-1-1, ktorého približná rozloha je 300 ha. V tomto úseku bolo v čase monitorovania 14:00-17:00 pozorovaných 617 ks kormorána veľkého.
Minulý rok bol už druhým rokom v platnosti Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky MŽP č. 0193/2021-9.1(26/2021-rozkl.), ktorým sa povoľuje plašenie a lov v termíne od 1. októbra aktuálneho roka do konca februára nasledovného roka za podmienok uvedených v danom rozhodnutí. Aj touto cestou sa chceme poďakovať poľovníckej organizácii Durmutz a všetkým jej členom, ktorí sa aktívne zapojili do potláčania predačného tlaku kormorána a pravidelne organizovanými poľovačkami nám pomáhali tak ako aj predchádzajúci rok tento problém riešiť.

Nezvyčajné oteplenie spojené s dažďom začiatkom druhej polovice februára 2023 spôsobilo rýchle topenie časti snehovej pokrývky a severe Slovenska. Tieto okolnosti spôsobili, že potoky a riečky v povodí Oravy a Kysuce sa začali rýchlo plniť a miestami dosiahli 1. stupeň povodňovej aktivity. Touto pritekajúcou vodou sa nám podarilo doplniť vodu v revíri Amerika III približne na 80 % kapacity. V priebehu roka už potom nebola možnosť ďalšieho doplnenia vody až do konca novembra a decembra.

Po dvoch rokoch, kedy sa z dôvodu pandemickej sitúácie nemohli konať hromadné akcie sa 25. februára 2023 uskutočnila v zasadačke Obecného úradu v Trnovci nad Váhom Členská schôdza našej obvodnej organizácie. Schôdza sa uskutočnila za prítomnosti 38 členov a dvoch hostí – zástupcov MsO SRZ Šaľa na základe schváleného programu, bola podaná správa o činnosti, kontrola uznesení plán hlavných úloh na rok 2023, prijalo sa uznesenie z členskej schôdze.

Počas jarných mesiacov sa konali brigády na úprave našich revírov, upravili a uložili sa neresové hniezda pre zubáčov na revíri Amerika III. V rámci Dňa zeme obec Trnovec nad Váhom každoročne organizuje akciu do ktorej sa zapájajú škola a spoločenské organizácie v obci s názvom Vyčistime si svoju obec. Akcia je zameraná na vyčistenie a úpravu širšieho okolia obce . Ako Obvodná organizácia SRZ sme sa ako každoročne zapojili do tejto akcie a zorganizovali sme brigádu na lovnom revíry Amerika III. Za krásneho priam ideálneho jarného počasia sa nám podarilo vykonať veľké množstvo práce jednak vďaka pomerne početnej účasti 25 členov a jednak vďaka technike, ktorú nám zapožičal náš dlhoročný sponzor p. Alojz Čelitko ako aj obec. Pokosila, pohrabala a odviezla sa trstina, orezali sa výhonky a koreňové výhonky stromov a kríkov, štrkopieskom sa vysypali jamy na prístupových cestách okolo revíru ako aj k Váhu, prihnojili sa vlani vysadené stromčeky, skontrolovali sme hniezda pre zubáče, ktoré boli pomerne úspešne naložené ikrami (z 11 hniezd bolo 7 úspešne naložených). Vďaka technike poskytnutej obcou a ochotnej obsluhe Tibora Batyku sme sústredili navozený štrkopiesok na jednu kopu a upratali sme plochu pri prístupovej ceste k revíru tak, aby sa mohla opäť udržiavať kosením a sústredený materiál nám bude slúžiť na úpravy ciest ešte pomerne dlhú dobu.

Pomerne daždivý začiatok jari spôsobil aj to, že prístupové cesty k revírom boli rozmočené a niekoľko prejazdov po nich poškodilo cesty tak, že bolo potrebné naviesť ďalší materiál. Vďaka iniciatíve našich kolegov Daniela Roteka a Dezidera Marčeka sa rozjazdené cesty na pretekársku trať na Váhu opäť upravili.

Tradície sú veľmi pekné. Vždy určitým spôsobom pripomínajú tie pekné, dobré, užitočné, poučné a hodnotovo bohaté veci v našom živote, alebo v živote určitej komunity. Som rád, že aj v našej rybárskej komunite je jedna malá skupina dodržiavajúca už niekoľko rokov jednu užitočnú tradíciu, keď každoročne na jar pokosia pobrežie, lovné miesta a dočistia okolie na lovnom revíry Mŕtve rameno Vízallás patriace do MsO SRZ Šaľa v starostlivosti našej Obvodnej organizácie. Táto skupinka si sama v čase, keď majú čas zorganizuje tieto práce a nahlási už len, že je hotovo s fotodokumentáciou. Je to príklad toho ako sa dá, keď niekto chce odpracovať brigádnické hodiny. Aj touto cestou ďakujeme Romanovi Kissovi, Karolovi Sišlákovi, Pavlovi Tóthovi a Adrianovi Benczovi za ich peknú tradíciu.

Postupujúca jar a pomerne časté zrážky udržiavali prírodu sýto zelenú plnú života, čo si každý kto do prírody vyšiel, všimol. Z toho dôvodu najčastejšou činnosťou bolo kosenie pobrežia revírov a ich príprava na novú sezónu. Z vôd revírov sa odobrali vzorky a vykonali sa potrebné rozbory. Najhoršie výsledky boli zistené vo vode lovného revíru Mŕtve rameno Vízallás, kde sú dlhodobo prekročené niektoré ukazovatele. Zatiaľ sa to na rybách neprejavilo.

13. mája 2023 sa na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III na základe povolenia vydaného výborom SRZ MsO Šaľa konal kontrolný odlov rýb udicami za účelom zistenia zdravotného stavu rýb nakoľko od začiatku apríla uhynulo 112 ks kaprov kateórie K2-K3 v pomere 1:3. Kontrolného odlovu sa zúčastnilo 24 členov . Bolo ulovených 26 ks kaprov kategórie K2-K3,
15 karasov striebristých a 12 pleskáčov vysokých. Náznaky kožného ochorenia menšieho rozsahu boli zistené u 3ks kaprov. Na žiabrach žiadnej ulovenej ryby neboli zistené nekrotické poškodenia a u žiadnej z rýb nebolo zistené parazitické napadnutie.

Po niekoľkých dňoch pekného, chladného májového upršaného počasia bola sobota 20. mája už skoro letným dňom. Bol to ideálny čas na prácu, ktorú sme si naplánovali a to postavenie ďalšieho plávajúceho ostrovčeka z prírodných materiálov určených na hniezdenie vodných vtákov a neresenie rýb na lovnom revíry Amerika III. Materiál na stavbu bol použitý so súhlasom majiteľa lesných pozemkov urbariátu Šaľa. Boli to kmene stromov z pobrežia Váhu a priľahlého lesa, ktoré počas niekoľkých rokov vyhrýzli bobri. Brigády sa zúčastnilo 16 členov, a preto aj práca prebehla veľmi šikovne a kmene boli raz- dva rozdelené a pospájané. Pomocou nakladača sme takto pospájané kmene zatlačili do vody a člnom zatiahli na miesto medzi už existujúcimi ostrovčekmi a tu sme ich ukotvili pomocou pripravených záťaži. Počas prác nás navštívila aj redakcia rybárskej relácie „Na rybách-Petrov zdar“ a zdokumentovala celý priebeh brigády, ktorý bol odvysielaný na STV2.

Na sezónu sa pripravil aj vďaka spolupráci s obcou, ktorá nám poskytla techniku a šikovnému strojníkovi nášmu kolegovi Lackovi Boháčovi aj lovný revír Mŕtve rameno Vízallás. Po niekoľkohodinovom kosení časti, ktorá je prístupná na lov a najčastejšie navštevovaná a na ktorej bola minulý rok vykonaná redukcia šírky porastu bolo nutné koreňové výhonky pokosiť. Pre veľa rybárov je tento revír obľúbený a radi ho navštevujú. Aj toto prostredie sa udržiava podľa možností, ktoré tu sú a ktoré sú obmedzené okolitou poľnohospodársky využívanou pôdou.

Počas jari sa riešila cez Radu Žilina SVP a SSE regulácia vody v čase neresu, nakoľko už dlhodobo práve z dôvodu veľkého kolísania vody pri výrobe elektriny je každoročne menej a menej poteru, ktorý by mal byť základom prirodzenej reprodukcie. Súčasný stav je už skutočne neúnosný a v najbližšej budúcnosti bude potrebné podniknúť kroky ku zmene tohto nežiaduceho stavu.

Po kontrole objektu kanálového posúvača na korune hrádze, ktorým je lovný revír Amerika III prepojený s Váhom, ktorý bol vykonaný v roku 2020 bolo pristúpené ku komplexnej oprave tak, aby objekt a jeho zariadenie naďalej plnilo svoju funkciu jednak pri napúšťaní vody do revíru a jednak pri protipovodňovej ochrane. Ďakujeme aj touto cestou vedeniu Dusla .a.s, ktorému objekt patrí, jeho zodpovedným pracovníkom na tomto úseku, realizátorovi prác firme EURO PUMPS a technickej podpore Hasičského zboru pri Dusle a.s. a v neposlednom rade členom Klubu potápačov AMFORA Šaľa.

14. júna 2023 sa vykonalo zarybnenie revírov Amerika III a Vízallás kaprom K3 v množstvách Amerika III 10q a Vízallás 6q. Dôvodom takto neskorého zarybnenia boli problémy s odlovom u dodávateľa z dôvodu vysokého stavu vôd pri častých jarných dažďoch a pomerne chladnej vode, keď sa ryba nedala prilákať na krmivo.

Po veľmi dobrých skúsenostiach s prácou firmy Green Work, keď nám v roku 2022 vo februári vykonala úpravu pobrežia lovného revíru Vízallás nám poskytla svoje služby a vykonala práce na štyroch miestach našich revírov. Upravilo s pobrežia na chovnom revíry Vermek, kde bolo pobrežie v dôsledku častých zrážok tak zarastené, že malou technikou by to nebolo možné zvládnuť. Ďalej sa na Váhu dokončilo spojenie dvoch častí pretekárskej trate po februárovom výrube sa podrvili konáre a po oboch krajoch trate sa zmulčovali koreňové výhony a konáre z vlaňajšieho výrubu. Na lovnom revíry Amerika III sa čiastočne rozšírila zelená plocha. Zlikvidovali sa dve väčšie a dve menšie ložiská invázneho Pohánkovca japonského, čo je veľmi odolná a rýchlo sa šíriaca rastlina, ktorá potlačí všetko okolo seba. Nakoniec sa ešte vyčistila časť lesa pri napúšťacom objekte v starom ramene Váhu odkiaľ je napojenie na prívodné potrubie na napúšťanie vody do Ameriky III. Okolie objektu bude potrebné ešte dočistiť a odstrániť stromy po dohode s majiteľom pozemku tak, aby sa tam mohla dostať technika, ktorou sa objekt a priestor pre ním vyčistí od plavenín a bahna. Tieto práce nám vykoná v rámci údržby toku SVP š,p.

Hlavná sezóna

Po otvorení hlavnej rybárske sezóny s činnosť organizácie zamerala hlavne na kontrolu dodržiavania predpisov členmi rybárskej stráže, starostlivosť o čistotu revírov a nakoľko boli pomerne časté zrážky aj na opakované kosenie pobrežia. V rámci programu ku Dňom obce sa 1. júla 2023 konali Detské rybárske preteky na chovnom revíri Vermek. Preteky sa konali na základe povolenia predsedníctva SRZ MsO Šaľa a akcia sa využila na odlov a premiestnenie rýb do lovného revíru Mŕtve rameno Amerika III. Spolu bolo ulovených 65kg rýb a z toho 20 kg kaprov väčšinou kategórie K2, ktorými sa zarybnil lovný revír Mŕtve rameno Amerika III.
Víťazi boli odmenení trofejami, medailami a vecnými darmi od našich sponzorov. Všetky ostatné deti dostali medailu za účasť a tiež vecné dary od sponzorov. Po vyhodnotení sa deti odfotili na spoločnú fotografiu a potom niektoré išli pomôcť vypustiť ulovené ryby do lovného revíru Mŕtve rameno Amerika III. Takto sme spojili príjemné s užitočným aby aj deti vedeli ,ako sa ryby okrem prirodzeného rozmnožovania dostávajú do revírov. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, že prišli s deťmi a podporujú ich záujem o rybárstvo, aby do budúcna vyrastala generácia, ktorá sa bude v prvom rade venovať starostlivosti a ochrane rýb a lov pre nich bude len potešením a budú si vážiť život vo vodnom svete, ale aj v jeho okolí. Poďakovanie patrí všetkým našim sponzorom a aj všetkým kolegom, ktorí prispeli k úspešnej príprave a priebehu akcie.

Pomerne veľa práce sa vykonalo na údržbe prístupových ciest a pretekárskej trate na Váhu, kde sa mali konať preteky v love rýb na plávanú, ale žiaľ oba termíny boli z dôvodu malého počtu prihlásených pretekárov a organizačné problémy zrušené. Za vykonané práce patrí vďaka Obecnému úradu, ktorý nám poskytol techniku a nášmu kolegovi Lackovi Boháčovi, ktorý prácu vykonal. Táto plocha sa musí pravidelne upravovať, lebo náletové dreviny a ostatné rastliny by ju zarástli a potom by bolo treba oveľa väčšie úsilie na opätovné vyčistenie. Je to už pomerne známe a v sezóne často navštevované miesto nielen našimi rybármi, ale aj rybármi z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

V rámci pracovnej návštevy p. Ing. Bohuša Cintulu, tajomníka Rady SRZ s kolegami na západnom Slovensku sme sa stretli pri starých ramenách Váhu v našom revíry Váh č. 2 pri Šali a Trnovci nad Váhom, kde sme si spoločne prezreli tieto ramená za účelom ich zhodnotenia a vhodnosti na revitalizáciu a navrátenie určitej hladiny vody do týchto ramien, čím by sa sem vrátil aj život a vznikli by tu vhodné podmienky pre neres a život rýb aj pri tom kolísaní hladiny vody, aké tu je v dôsledku prevádzky vodnej elektrárne na VN Kráľová. Rovnako sme hovorili aj o ramene pri Dlhej nad Váhom, ako aj pri Seliciach, kde by sa voda do ramena mohla doviesť zo vzdutia na VD Selice. Na stretnutí boli prítomní odborníci, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú . Pán RNDr. Vladimír Druga, spoluautor metodiky na rybovody, bioekologický dozor a konzultant k tejto problematike. P. Martina Barancová Paulíková, manažérka pre ochranu vôd z WWF Slovensko – Svetového fondu na ochranu prírody. Boli tu prítomní aj ichtyológ pre našu oblasť Ing. Dušan Hajňuk ako aj nový ichtyológ pre Trnavský kraj Mgr. Filip Miklánek. Pozreli sme si tieto ramená a rozprávali sme sa o možných riešeniach, ktoré by čo najmenej narušili tieto lokality ,ale by zabezpečili trvalý a dostatočný stav vody tak, aby tu boli prijateľné podmienky pre život rýb a ostatných vodných živočíchov. Aj na základe už existujúcich materiálov, ktoré sa vypracovali, ktoré veľmi obsiahlo a podrobne popisujú túto riečnu krajinu v inundačnom území rieky a sú tu dostatočné informácie a údaje potrebné ku zhodnoteniu a vypracovaniu riešenia problematiky v tejto našej oblasti. Ďakujeme za túto návštevu, ktorá takýmto spôsobom aj ocenila prácu, ktorú sme už v tomto smere urobili a je to zároveň aj povzbudenie, aby sme v tom pokračovali aj v budúcnosti. Dúfajme, že prídu vhodné okolnosti a hlavne bude vôľa v spoločnosti riešiť túto problematiku, ktorá sa netýka len rybárov a rybárstva ,ale je všeobecným záujmom v starostlivosti o vodu v krajine.

Minuloročné leto bolo veľmi bohaté a na podenky, ktoré sa rojili až 7 týždňov, čo nie je bežné.
Je to vzácna udalosť v našich vodách a buďme radi, že sa to deje práve v našom úseku Váhu. Keď ryby začnú hodovať na „bohato prestretom stole“, vtedy je počuť koľko života je vo vode a táto výživná potrava dodáva každoročne energiu celej populácii rýb.

1. septembra 2023 sa konal už 3. ročník podujatia Srdce pre prírodu, ktoré organizuje obec v spolupráci so základnou školou a spoločenskými organizáciami v obci. Ako Obvodná organizácia SRZ sa každoročne zúčastňujeme na tomto podujatí, nakoľko je zamerané na zlepšenie povedomia detí vo vzťahu k prírode a životnému prostrediu a k jeho ochrane. Aj tento rok sme v tematickom stánku vystavili preparáty rýb, baner s našimi revírmi a propagačné materiály, ktoré nám poskytla Rada SRZ Žilina. Pre deti to boli omaľovánky, pexesá a obrázky u nás žijúcich rýb. Mali sme tu aj staršie ročníky časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, ktoré nám poskytla redakcia časopisu. Vyrobili sme drevenné rybičky ktoré deti lovili s veľkým záujmom a skutočným sústredením. Ako odmenu za úspešné ulovenie dostali gumové rybyčky, pexeso, alebo omaľovánky. Veľmi pekný tematický stánok pripravili aj naši poľovníci z Poľovníckej organizácie Durmutz. Banery pútače a názorné pomôcky zamerané na spoznávanie zveri, čistotu prírody, spoznávanie stromov a ich semien, zadržiavanie vody v prírode ukázali, o čom poľovníctvo podobne ako rybárstvo je – že to je nielen lov, ale hlavne ochrana prírody a starostlivosť o prostredie a živočíchy, ktoré tu žijú.

Pri kontrole revírov bolo potešujúce, že sa na intenzívne navštevovaných miestach a úsekoch sa už nezanecháva toľko odpadkov ako kedysi, aj keď sa občas nájdu skupinky, ktoré akosi zabudnú po sebe upratať. Je to len vec sebadisciplíny a postoja k prírode, ako sa kto v prírode chová. Dúfajme, že sa tento stav bude v budúcnosti len zlepšovať. V revíroch sa vykonalo pomerne veľa kontrol rybárskou strážou, nakoľko v našom úseku Váhu je počas sezóny veľký rybársky tlak a prichádzajú sem rybári aj zo vzdialenejších organizácií. Majme s nimi trpezlivosť a udržujme kolegialitu a hlavne si vážme to čo tu máme na niekoľko minút od domu za čím títo rybári sem chodia desiatky kilometrov.

Jeseň 2023

Po horúcich letných dňoch po ochladení a nástupe jesene prišlo pre rybárov jedno najvhodnejších aj keď nie najpohodlnejších období v roku vhodných na lov rýb. Teplé letné obdobie, keď sme si užívali príjemné chvíle pri vode, ale mnohokrát len so sporadickými zábermi vystriedalo obdobie, keď sa ryby začali pripravovať na zimu a intenzívnejšie vyhľadávali potravu na doplnenie energie na prezimovanie. Tak ako jarné aj jesenné obdobie je príležitosťou na ulovenie kapitálnych rýb, čo sa určite viacerým z Vás minulý rok aj podarilo.

Naše revíry a ich okolie, ako súčasť okolitej prírody dávajú možnosť aj na iné aktivity ako rybolov. Jednou z nich je aj už tradičný beh Beh okolo Ameriky, ktorého už VI. ročník sa uskutočnil 22. septembra 2023 za pekného počasia a príjemnej spoločenskej atmosfére. O toto podujatie je čoraz väčší záujem a zúčastňujú sa ho všetky kategórie bežcov z okolia našej obce. Takto sa pekne upravené okolie nášho revíru môže prezentovať aj pred širokou verejnosťou a ukázať, že rybárstvo nie je len o love rýb, ale aj o tvorbe a starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Ďakujeme kolegom, ktorí sa postarali o úpravu pobrežia a okolia v spolupráci s pracovníkmi Obecného úradu, aby pre súťažiacich vytvorili príjemné prostredie.

Ako spoločenská organizácia sa snažíme podľa možnosti zapájať aj do činnosti a podujatí, ktoré organizuje obec. 7. októbra 2023 za pekného ešte stále teplého už jesenného počasia sa na nádvorí Kultútneho domu v Trnovci nad Váhom uskutočnil už VIII. ročník akcie organizovanej obcou na záver leta s názvom Rozlúčka s letom spojená so súťažou vo varení gulášu. Ako rybári sme sa zúčastnili na súťaži už 4x. Prvé dva ročníky sme zvíťazili v jednom z ročníkov sme neboli úspešní, ale tento rok sme sa opäť vrátili víťazne. Za úspechom je dobrý výber surovín, kvalitná príprava a hlavne kuchárske skúsenosti nášho kolegu Laliho Vinczeho, ktorý bol hlavným strojcom nášho úspechu. Vďaka patrí aj Paťkovi Szabovi a jeho rodičom, ktorí nám s prípravami pomáhali a všetkým, ktorí prišli a podporili nás.

11. októbra 2023 bolo vykonané jesenné zarybnenie všetkých revírov Mso SRZ Šaľa násadou kapra K-3. Amerika III 600 kg, Vízallás 400 kg. Váh bol zarybnený aj ostatnými druhmi rýb a medzi inými aj sumcom 2-3 ročným v množstva 260 kg.

Zaujímavý podujatím jesene z rybárskeho hľadiska bol v našom okolí I. ročník najväčších kaprárskych pretekov na Slovensku Kráľová Carp Cup 2023, ktorý sa uskutočnil 22.-28. októbra 2023 na VN Kráľová a ktorú organizovalo MsO SRZ Sereď a hlavne organizátori zo Šintavy. Tí čo ste podujatie sledovali viete aké úlovky boli a ako perfektne organizátori zvládli toto náročné podujatie. Dúfajme, že v ďalších ročníkoch bude VN Kráľová postupne odkrývať svoje tajomstvá a ukáže nám aké kapitálne ryby tu žijú. Je aj pre našich rybárov bonusom to, že v blízkom okolí máme takýto revír, za akým mnohí musia cestovať stovky kilometrom.

Postupným ochladzovaním vody si prišli na svoje aj vyznávači prívlače, alebo lovu mieňov, keď sa zvýšila aktivita dravých rýb. V lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III sa hladinu vody podarilo čiastočne doplniť pri miernom zvýšení hladiny vody vo Váhu počas dvoch večerov 21.-22. novembra, keď na krátky čas hladina stúpla na 335 cm podľa stavoznaku SHMU Šaľa Váh. Podarilo sa dopustiť približne 30 cm vody.

Zima 2023

Už keď sa zdalo, že príde zima a napadlo aj pomerne veľa snehu aj v nížinách, počas vianočných sviatkov prišlo náhle oteplenie a pomerne výdatné zrážky vo forme dažďa, ktoré roztopili sneh a spôsobili zvýšenie hladín riek miestami až na úroveň 2. povodňového stupňa. Využili sme túto možnosť a revír Amerika III sme naplnili na maximálnu možnú úroveň. Táto voda je pomerne veľkou zásobou do tohto roka ,lebo podľa odhadu sa dopustilo približne 53-57 tisíc metrov kubických vody. Týmto sa zároveň táto voda zadržala v prírode a bude osožná nielen rybám, ale aj okolitému lesu a spodným vodám.

Zo správy je zrejmé, koľko rôznorodej činnosti je potrebnej k zabezpečeniu chodu organizácie, koľko času a trpezlivosti to vyžaduje, keď sa miestami stretávame s nepochopením.

Tu sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí v uplynulej sezóne priložili ruku k dielu bez ohľadu na čas či prostriedky ktoré do toho vložili, aby prispeli k zlepšeniu úrovne naše organizácie. Poďakovanie patrí aj všetkým členom výboru, ktorí svojim aktívnym prístupom pri všetkých aktivitách počas roka ukázali, že majú skutočný záujem a vedia zodpovedne pristupovať ku vzniknutým problémom a nachádzať účinné spôsoby ich riešenia v prospech organizácie.

Na záver, ale nie v poslednom rade sa chcem z tohto miesta a pri tejto príležitosti poďakovať všetkým našim sponzorom, vedeniu obce, p. starostovi, pracovníkom obecného úradu, ktorí akokoľvek podporili našu činnosť ako aj predsedníctvu MsO SRZ Šaľa, ktoré sa nám snažilo podľa možností v našej činnosti pomôcť.

To ako bude vyzerať naše rybárstvo v budúcnosti záleží len na prístupe každého z nás. Ako sa budeme starať o naše vody a okolitú prírodu taká bude aj odozva. Petrov zdar

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.