10 rokov webu SRZ Trnovec nad Váhom

Kolegovia rybári, naši sponzori a podporovatelia, ale aj všetci, ktorí sa občas pozriete našu webovú stránku.

Uplynulo už 10 rokov od nášho zámeru založiť web, kde by sme vedeli našich členov, ale aj ostatných, ktorí sa zaujímajú o činnosť organizácií v našej obci informovať o tom, čo robíme. Počas týchto rokov sme v jednotlivých príspevkoch prinášali informácie týkajúce sa nielen rybárstva, ale aj z činností a akcií, ktoré v širšom kontexte s týmto koníčkom súvisia a obohacujú spoločenský život.

V jednotlivých príspevkoch na stránke, ako aj informáciami na stránkach Obecných novín sme sa snažili jednoducho formou vždy informovať o aktuálnych problémoch a o ich riešení. Informácie sa týkali hospodárskej činnosti, kde sme informovali a prinášali aj obrazové
dokumentácie o zarybnení, výlovoch o pomoci pri prirodzenom výtere zubáčov, záchrane rýb po záplavách, jarnom ošetrení vody, kontrolách kvality vody a dnových sedimentov, biologickom odbahňovaní, starostlivosti o lesné porasty v širšom okolí našich revírov, starostlivosti o čistotu životného prostredia.

V športovej oblasti sme prinášali informácie o konaní rybárskych pretekov pre dospelých ako aj pre deti, o pomoci pri budovaní a príprave trateorganizovaní celoštátnych pretekov v LRU plávaná. V spoločenskej oblasti sme za zapájali do akcií organizovaných obcou ako Deň zeme a Rozlúčka s letom, kde sme zúčastnili súťaže vo varení guláša. Pre upevnenie dobrých kolegiálnych vzťahov sme organizovali neformálne preteky v love sumcov.

Vo vzdelávacej oblasti sme pre deti pripravili malú prednášku o živote rýb a ostatných vodných a pri vode žijúcich živočíchov aj s malou ukážkou lovu rýb. Priniesli sme informácie o tajnom živote podeniek a bobra vodného. V jednom s príspevkov sme priniesli aj informáciu o činnosti
vodomerných staníc na našich tokoch.

Iniciatívou mladých ľudí a nami poskytnutými informáciami sa podarilo spracovať štúdiu, ako by sa dalo prispieť k prirodzenému obohateniu nášho revíru na rieke Váh, ktorého vodný režim je pod silným vplyvom činnosti vodného diela Králová. Za pomoci kameramanov a fotografov sme vytvorili video, ktoré zachytáva jednu časť nášho revíru na rieke Váh a fotoprezentácie, ktoré zobrazujú život v okolí rieky.

Za všetkými týmito príspevkami však treba vidieť ľudí – ochotných a obetavých členov, ako aj našich sponzorov a podporovateľov a vedenie obce, bez ktorých by tieto príspevky nemohli vzniknúť. Ďakujeme!

Petrov zdar.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.