Pre čistotu okolia našich revírov a prírody

Dlhoročné úsilie udržiavať pobrežie našich revírov v čistote a poriadku je stále zložitejšie a aj neustála osveta a niekoľkonásobný zber odpadkov počas roka nepostačuje na to, aby sme čistotu udržali. Nezodpovednosť niektorých rybárov, ale aj nerybárov je skutočne nepochopiteľná. Na druhej strane skupina rybárov, ktorým na čistote okolia skutočne záleží zbierajú odpadky aj po týchto nezodpovedných návštevníkoch našich revírov a odnášajú tento odpad a likvidujú ho v rámci svojho komunálneho odpadu.

Aby sa pre týchto ochotných členov uľahčila likvidácia vyzbieraného odpadu pri vstupnej bráne do priestorov separačného dvora sme umiestnili zberný kontajner označený logom SRZ.

Do tohto kontajnera je možné vkladať odpad vyzbieraný v okolí našich revírov.

Kontajner je uzavretý reťazou, pracovníci zberného dvora majú od zámku kľúče a kontajner vám tvoria. Keď prinesiete odpadky mimo pracovnej doby telefonicky je potrené informovať predsedu, alebo hospodára obvodnej organizácie SRZ o uložení odpadkov pri kontajneri. Následne pracovníci zberného dvora, keď prídu do práce tieto odpadky do kontajnera vložia. Miesto, kde je umiestnený kontajner je pod kamerovým dohľadom.

Dúfame, že toto opatrenie uľahčí ochotným členom likvidáciu vyzbieraného odpadu a prispeje tak malým dielom k čistote životného prostredia v okolí nielen revírov, ale aj obce.

Petrov zdar!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.