Presun korýtok z vypustenej VN Kráľová

Každých 10 rokov SVP š.p. vykonáva na priehradnom múre VD Kráľová a na trvale zatopených objektoch stavby revíziu a potrebné opravy, ktoré sa dajú vykonať len pri vypustenej vodnej nádrži.

Vypustenie sa vykonáva vždy v jesennom období, keď je v rieke najmenej vody, nehrozia žiadne prívalové povodne, voda ako aj vzduch je už chladnejší a preto to neohrozuje život rýb a ostatných vodných živočíchov. Vypúšťanie prebieha podľa vopred dohodnutého manipulačného poriadku tak, aby sa tu žijúce ryby vedeli postupne stiahnuť do bývalého koryta rieky, alebo do hlbšej vody vodnej nádrže, kde voda zostava aj po spustení na dohodnutú kótu.

Vodné dielo Kráľová je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu a protipovodňovej ochrany priľahlého územia. Jeho výmera je 10,9 km² a objem 52 mil. m³.

Harmonogram vypúšťania, prác a opätovného napúšťania bol nasledovný:
30. sep – zahájenie vypúšťania zdrže z minimálnej prevádzkovej hladiny,
5. okt – ukončenie vypúšťania zdrže
5. – 11. okt – kontrola stavu hrádzí a opevnení s geodetickým zameraním, posúdenie stavu betónových konštrukcií objektov vodného stupňa a hrádzových objektov, geofyzikálne merania, atď. podľa aktuálnej potreby
12. – 14. okt – zahájenie napúšťania zdrže
20. okt – ukončenie napúšťania zdrže a začiatok prevádzky.

Príprava akcie

Z predchádzajúceho vypúšťania sme vedeli, že na dne VN sa nachádza veľké množstvo lastúrnikov. Sledovaním života v rieke medzi VD Kráľová a VD Selice sme spozorovali pred štyrmi rokmi masívny úhyn korýtok riečnych. Ďalším sledovaním sme zistili, že ani po rokoch sa situácia nezlepšila a ich populácia sa nerozrástla a preto sme sa začali zaoberať myšlienkou navrátiť sem populáciu korýtok práve z vypustenej VN Kráľová.

Keď sme už vedeli kedy sa vypúšťanie uskutoční začali sme vybavovať administratívne náležitosti a oslovili sme potrebné organizácie a úrady, aby sa manipulácia vykonala v súlade so zákonmi nakoľko sa jedná o chráneného živočícha. Výsledkom tohto snaženia bola Dohoda medzi Štátnou ochranou prírody a MsO SRZ Šaľa na základe ktorej sa mohol uskutočniť zber a premiestnenie vyzbieraných korýtok do už spomenutého toku Váhu. Poďakovanie patrí Správe CHKO Dunajské luhy pod ktorú patrí aj táto oblasť, ktorá nám dokument vypracovala a aj svojimi pracovníkmi nám pomohla jednak odbornými radami pri zisťovaní druhov ako aj samotný zberom a triedením.

Samotnému zberu a premiestneniu predchádzala okrem administratívnej prípravy aj technická príprava na okysličovanie vody pri preprave zabezpečením kyslíka a regulácie na jeho aplikovanie do vody.

Zaostrené na korýtka

Na obnaženom dne vypustenej VN sa nachádzalo veľké množstvo prázdnych schránok z čoho usudzujeme, že sa im tu roky darí a úspešne tu žijú a množia sa. Pri identifikácii neboli našťastie nájdené invázne druhy ako škľabka ázijská, ktorá by tu bola veľkým konkurentom pôvodným druhom. Našlo sa však obrovské množstvo kopýtka prirasteného, ktorými bolo obrastené všetko, čo sa na dne nachádzalo, ako aj časti priehradných stavieb. Tento druh spôsobuje problémy aj pri prevádzke vodných stavieb a ich energetických súčastí.

O lastúrnikoch našich vôd – .pdf na stiahnutie

Život korýtok je veľmi zaujímavý a veľmi tesne súvisí so životom rýb. Podrobnejšie si o tom môžete prečítať NA TOMTO LINKU. Rovnako zaujímavý je aj život škľabky riečnej, ktorej prítomnosť vo vode priamo súvisí zo životom chránenej ryby lopatky dúhovej. Dúfajme, že premiestneným korýtkam sa bude v novom prostredí dariť a obohatia život v tejto časti toku našej najdlhšej rieky.

NA TOMTO LINKU si môžete stiahnuť aj zápisnice z vykonaného zberu, ako aj z monitoringu, ktorý vykonali pracovníci ŠOP CHKO Dunajské luhy.

Projekt v médiách

Informácie o príprave, ako aj o priebehu tejto akcie sme postupne uvádzali na facebook stránke SRZ Trnovec n/V , kde nájdete aj niekoľko video záberov z vypúšťania a z vypustenej VN Kráľová, ktoré boli zhotovené šikovnými rukami a očami pilotov dronov. Calá akcia bola prezentovaná aj v relácii Na rybách Petrov zdar (22.10.2022)

Relácia Na rybách – Petrov zdar – 22.10.2022

Záverom tohto príspevku ďakujeme za spoluprácu SVP š.p., Okresnému úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie Šaľa a Trnava, ŠOP CHKO Dunajské luhy ako aj riaditeľstvu ŠOP a jeho generálnemu riaditeľovi. Veríme ,že aj ďalšia spolupráca všetkých zainteresovaných v správe a ochrane prírody prispeje k udržaniu a rozvoju života v našich riekach a našej prírode ako aj k trvalo udržateľnému rybárstvu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.