Príroda

Pobrežia a medzihrádzové záplavové územie je porastené stromami typickými pre lužné lesy: vŕba, topoľ, agát a krovinami ako baza, trnka, svíb. Toto záplavové územie je čiastočne aj hospodársky využívané na pestovanie poľnohospodárskych kultúr a výsadbu stromov určených na ťažbu.

Tento priestor poskytuje aj útočisko pre drobnú pernatú a srstnatú poľovnú zver. Je tu pomerne bohaté zastúpenie srnčej zveri najmä na miestach, kde nie sú rušené prítomnosťou človeka a motorových vozidiel. Občas sa tu objaví aj jelenia a diviačia zver, ktorá sem zablúdi z iných revírov pri hľadaní potravy. Bohato je zastúpené vodné vtáctvo ako aj ostatné živočíchy viazané na tento biotop. V roku 2009 sa tu objavili aj prvé znaky návratu bobra vodného – najväčšieho európskeho hlodavca. V súčasnosti už začína ich prítomnosť spôsobovať pomerne veľké hospodárske straty pre lesné hospodársvo.

Bohaté druhové zastúpenie rýb pleskáčového pásma poskytuje možnosti dostatočného rybárskeho vyžitia pre vyznávačov všetkých spôsobov lovu. Revír je  každoročne zarybňovaný Kaprom K1, K2, K3, šťukou a zubáčom veľkoústym. Pobrežie je čiastočne prístupné poľnými a lesnými cestami. Na využívanie lesných ciest treba mať potrebné povolenie. Vytváranie ciest cez porasty poľnohospodárskych plodín je zakázané. Sú tu aj úseky, ktoré sú prístupné len pomocou plavidiel a práve ich neprístupnosť zvyšuje ich rybársku atraktivitu. Brehy sú na regulovaných úsekoch kamenisté na ostatných miestach štrkové a zemité. Dno je štrkovité na miestach so spomaleným tokom čiastočne bahnité. Hĺbka vody v najhlbších úsekoch je do 15 m. Tok je najširší pod priehradným múrom VD Kráľová, kde dosahuje asi 220 m a najužší v mieste zvanom „Sebes“, kde má šírku asi 50 m. Sú tu plytčiny, zátoky, potopené stromy a iné podvodné prekážky, ktoré sú vynikajúcimi stanoviskami rýb.

Špecifické podmienky odkaliska Amerika, umelej nádrže na sedimentáciu priemyselných kalov, vytvorili veľmi ojedinelú mokraďnú lokalitu. Viac o tomto biotope si môžete prečítať v príspevku zoológa Jozefa Lengyela zo Správy CHKO Dunajské luhy:


 

Lesy, vodná plocha, pláže, rybárske a poľovnícke cestičky po oboch stranách toku rieky poskytujú aj priestor pre relax nielen rybárom, ale aj širokej verejnosti. Je tu možnosť kúpania, stanovania, organizovania „opekačiek“, vodných športov, vodnej turistiky ale aj pešej či cykloturistiky prípadne jazdy na koňoch. Je potrebné aspoň jednou vetou spomenúť aj ochranu a doržiavanie čistoty životného prostredia, aby všetci, čo sem prídu neničili porasty a nezanechávali odpadky na brehoch, prípadne ich nehádzali do vody.