Projekty a štúdie

Keďže miestom výkonu rybárskeho práva sú vodné plochy a vodné toky, ktoré sa nachádzajú v krajine, ktorá ich obklopuje, a ktorú samotná voda vytvorila. Je zaujímavé sa pozrieť aj z vedeckého hľadiska na takúto krajinu, ktorá po dlhodobom osídlení a intenzívnom hospodárení prešla zmenami, ktoré určili jej terajšiu podobu.

Takáto riečna krajina sa u nás v Trnovci nad Váhom sa nachádza v záplavovom území medzi protipovodňovými hrádzami. Po preštudovaní materiálov, ktoré tu prinášame v ucelenej podobe, sa ukáže jej potenciál a možnosti vodozádržného, rybochovného a športovo-rekreačného využitia. Niektoré práce boli vypracované bez nášho počiatočného vedomia, ale po ich prečítaní sme prišli aj s vlastnými podnetmi, ktoré z týchto materiálov vychádzali.

Tu chceme na jednom mieste predstaviť všetky nám dostupné práce a materiály, ktoré sa zaoberajú krajinou našich revírov:

Nielen rybári, ale všetci obyvatelia Trnovca poznajú rybník Vermek. MsO SRZ Šaľa užíva túto vodnú plochu ako chovný rybník, je tu aj budova Rybárskeho domu. Na našom webe si môžete prečítať niekoľko článkov o aktivitách, ktoré tu naša organizácia vykonáva. Nakoľko sa rybník nachádza priamo v obci, jej vedenie sa aktívne zapája do hľadania možností využitia rybníka aj pre obyvateľov – výsledkom je krajinno-architektonická štúdia, ktorá naznačuje možnosti smerovania revitalizácie:

Krajinno-architektonická štúdia revitalizácie jazera Vermek a okolitej verejnej zelene v obci Trnovec nad Váhom (Tóth, A. – Pavelka, T.)

Dve ďalšie práce vznikli v spolupráci s STU Bratislava a UKF v Nitre:

Štúdia opatrení na starom koryte rieky Váh zameraných na zvýšenie rybolovného a rekreačného potenciiálu (Macura, V. a kol., STU Bratislava)

Druhotná krajinná štruktúra medzihrádzového priestoru rieky Váh v okrese Šaľa (Matušicová, N., UKF Nitra)

To, že budúcnosť riečnej krajiny a životného prostredia v širšom ponímaní nie je ľahostajná ani mladým ľuďom svedčí aj to, že na základe našich podnetov, materiálov a informáciíí boli vypracované dve práce:

Revitalizace ramene řeky Váh (Grand, S., VUT Brno)

Štúdia revitalizácie starého ramena Váhu pri obci Trnovec nad Váhom (Hajko, M. – Spalová, L.), ktorá v Súťaži Pre vodu nadácie EKOPOLIS zo 7 hodnotených projektov vyhrala 1. cenu.

Tým, ktorých zaujíma v rámci rybárstva aj hlbší pohľad na krajinu, v ktorej sa pri našom koníčku pohybujeme prajeme príjemné čítanie. V súvislosti s touto témou vítame všetky podnetné myšlienky a nápady.

K archívnym materiálom týkajúcim sa našich revírov sme sa dostali tiež len zhodou náhod a s pomocou prekladateľov sme preložili správu o vodoregulácii v našom úseku Váhu. Na historických vojenských mapách a historickej ortofotomape TU Zvolen si tiež môžete porovnať akými zmenami prešla okolitá krajina za posledných 200 rokov.

Správa o vodoregulácii na trnoveckom úseku Váhu

Historické vojenské mapy

Historická ortofotomapa