Chránená prírodná pamiatka Trnovské rameno

Možno viete, možno nie, v blízkosti obce máme veľmi zaujímavú prírodnú lokalitu. Trnovské rameno je prírodnou pamiatkou. Jeho územie spravuje Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy. Na malej mokraďnej lokalite tu žije trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus).

Prírodná pamiatka Trnovecké mŕtve rameno sa nachádza v k.ú. Trnovec nad Váhom severným až severozápadným smerom 0,5 km od okraja obce medzi štátnou cestou do Nitry a železničnou vlečkou do chemického závodu Duslo. Ochrana bola vyhlásená za účelom záchrany posledných zvyškov lužných lesov s charakteristickými druhmi vodnej a močiarnej flóry a fauny.

Toto (dá sa povedať) nedotknuté miesto, lebo sem nevedie žiadna cesta a prístup tu je sťažený, je napájané vodou z lovného revíru SRZ MsO Šaľa Mŕtve rameno Vízallás. Existencia a zachovanie tohoto malého mokraďového územia je od vody priamo závislá a suché obdobia predchádzajúcich rokov tomu veľmi neprospievali. Pokúsime sa spraviť na mieste odtoku vody z lovného revíru Vízallás nejaký druh úpravy, aby sme v lokalite zadržali vodu zo zimného a jarného obdobia čo najdlhšie. To prospeje aj rybám v revíry a bude aj dostatočná zásoba vody na napájanie tohoto malého územia so svojim vlastným životom, ktorý trsteniarik obohacuje svojim prenikavým spevom.

Prírodná pamiatka Trnovské rameno má rozlohu 6,58 ha a platí v nej 4. stupeň ochrany. Ochranné pásmo platí v zmysle zákona je vo vzdialenosti 60 m smerom von od vonkajšej hranice a platí v ňom 3. stupeň ochrany.

Flóra a fauna pospolu

Na tomto území sa nachádzajú posledné zvyšky lužných lesov s rozličnými druhmi vodnej a močiarnej flóry a fauny. Zo stromov tu rastie vŕba biela, topoľ šľachtený a jaseň úzkolistý. tiež agát biely, či orech kráľovský, ktoré pozitívne uzatvárajú chránené územie a oddeľujú ho od ornej pôdy z južnej časti. V kroviskovom podraste topoľa šľachteného sú zastúpené kroviny ako baza a rašetliak, dôležité pre hniezdenie vtáctva.

Ako sa správať v 4. stupni ochrany?

Štvrtý stupeň ochrany podľa Zákona č.543/2002 o ochrane krajiny a prírody:

(1) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané
a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 5 platia rovnako,
b) zriadiť poľovnícke zariadenie58b) alebo rybochovné zariadenie,58c)
c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
d) aplikovať chemické látky a hnojivá,
e) rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,58a)
f) zbierať nerasty alebo skameneliny,
g) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
h) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
i) vykonávať geologické práce,
j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov59) (služobný pes) a poľovného psa,
l) prikrmovať alebo vnadiť zver.

(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j), l), o) a p) a § 14 ods. 2 písm. d), e) a h),
b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích jednotiek,
c) umiestnenie stavby,
d) chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach.

(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. h) neplatí a súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce.

(4) Na vykonanie náhodnej ťažby na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 až 8 rovnako.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.