(Ne)úspešný neres

Možno Vás prekvapí nelogický nadpis článku, ale ďalšie riadky a hlavne fotodokumentácia dá určite tomuto nadpisu plne za pravdu.

Koncom apríla a začiatkom mája, keď voda stúpajúca pri prevádzke vodného diela Králová rýchlo zaplavuje pobrežné porasty a tlačí sa do starých ramien niekdajšieho meandra Váhu pri troche pozornosti začujeme čudný čľapot. Keď podídeme bližšie a sledujeme zaplavené pobrežné porasty uvidíme v nich húfy rýb, ktoré sem prišli založiť nové potomstvo. Je úžasné s prebúdzajúcou sa prírodou sledovať aj zakladanie nového bohatstva vodného prostredia, keď rôzne druhy rýb, nedbajúc na svoju bezpečnosť, kladú ikry na jemné listy čerstvej pobrežnej zelene. Životný cyklus niektorých druhov (napr. všetky druhy pleskáčov, nosáľ sťahovaný, šabľa krivočiara, podustva severná, úhor európsky) je priamo podmienený ich migračnými trasami, ktoré sú dlhé 100 a viac kilometrov. Postavením vodohospodárskych diel sa síce ochránilo priľahlé územie od povodní a vytvorili sa podmienky pre fungovanie priemyselných objektov, ale pri absencii rybovodných zariadení na týchto dielach sa prerušili tieto migračné trasy.

Do nášho úseku Váhu už netiahnu ryby z dolného toku a Dunaja, pretože na 43. riečnom kilometri im bráni vodné dielo Selice (vybudované ako vyrovnávací stupeň k vodnému dielu Králová) ktoré je na 63. riečnom kilometri. Takto je medzi dvoma vodnými dielami po veľkú časť roka vytvorené uzavreté prostredie, ktoré sa priamo prepojí len v čase výdatných zrážok a záplav. Tým, že sem už pravidelne neprichádzajú na neres migrujúce druhy rýb a súčasne s kolísaním hladiny spôsobenej prevádzkou vodného diela Králová sa v neresiskách v krátkych časových intervaloch mení hladina vody prichádzame o rybiu mlaď. Nakladené ikry sa po poklese hladiny dostávajú na vzduch a slnko, teda mimo vodného prostredia, ktoré je pre ich prežitie nevyhnutné. Časť neresiacich sa rýb sa stáva pre svoju neopatrnosť korisťou predátorov a časť sa pri prudkom poklese hladiny len s ťažkosťami vracia do hlbšej vody hlavného toku.

Je najvyšší čas vytvoriť v tomto 20 kilometrovom úseku Váhu miesto, kde budú pre ryby nielen podmienky na neresenie, ale aj podmienky pre jeho úspešné naplnenie a dochovanie novej rybej populácie. Týmto miestom by sa mohol stať zvyšok meandra Váhu, ktorý je značne zanesený a je potrebné ho vyčistiť a prehĺbiť. Takéto opatrenie by tu vytvorilo na dlhé roky zásobáreň rybej mlade, ktorá by aspoň z časti nahradila absenciu migrujúcich druhov rýb v tomto úseku.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.