Vodomerné stanice na Váhu

Mnohí z nás rybárov sa pred svojimi vychádzkami k rieke Váh radi pozrú na to, aký je stav vody, jej teplota, prípadne prietok, aby posúdili, či sa oplatí nahodiť :-).

Všetky tieto údaje sa dajú veľmi jednoducho vyhľadať na web stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), kde je zoznam všetkých vodomerných staníc na Slovensku. Pre náš úsek Váhu sa údaje o vodnom stave, teplote a prietoku zaznamenávajú na vodomernej stanici Šaľa-Váh.Vodné stavy na našom úseku Váhu sú ovplyvňované činnosťou vodného diela Kráľová. Z ichtyologického hľadiska je pre nás dôležité sledovať, aby boli ako-tak ustálené
vodné stavy hlavne v čase neresu – aby nedochádzalo k znehodnocovaniu ikier, ako sme na to už upozorňovali vo viacerých príspevkoch.

Pri príprave materiálov k štúdii obnovy starého ramena Váhu, ako aj k vypracovaniu diplomovej práce na túto tému sme od SHMÚ, získali údaje o vodných stavoch za roky 2007-2017 za mesiace aprí-máj, ktoré sú pre neres rýb kľúčové. Grafy si môžete pozrieť v jednotlivých prácach. Pri takom rozkolísaní vodných stavov je neres rýb veľmi problematický a prirodzený prírastok rýb pomerne obmedzený čím prichádzame o rovnováhu v druhovej skladbe rýb.

Aby sme Vám priblížili históriu meraní vodných stavov na Slovensku, ako aj súčasnú podobu zberu, prenosu a vyhodnocovania dát, požiadali sme Ing. Petra Spála, PhD., špecialistu pre hydrológiu Odboru kvantity povrchových vôd SHMÚ, aby nás v krátkosti s touto témou oboznámil. Aj napriek pracovnej zaneprázdnenosti spolu s kolegom Ing. Tomášom Borárošom si našli čas,aby nám tieto informácie spracovali do krátkeho príspevu, ktorý Vám tu predkladáme. Za túto prácu im Veľmi pekne ďakujeme!

SPÁL, P.; BORÁROŠ, T.: Monitorovanie kvantity povrchových vôd na SHMÚ.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

3 Replies to “Vodomerné stanice na Váhu

  1. Spätné upozornenie: Na prelome rokov – SRZ Trnovec
  2. Spätné upozornenie: Malé výročie – SRZ Trnovec

Comments are closed.