Na úvod sezóny

V priebehu mesiacov februára a marec až do skončenia mrazov sa vykonávalo rúbanie prieduchov a ich udržiavanie na všetkých troch rybníkoch. V polovici februára sa vykonalo vápnenie rybníkov na ľad. Takto sa aplikovaný mletý vápenec postupne dostával do vody, ako sa ľad rozpúšťal. 14.2. sa uskutočnilo preškolenie rybárskej stráže v Šali. Po roztopení ľadu sa vykonala kontrola revírov s cieľom zistiť, či nedošlo k úhynu rýb z dôvodu nedostatku kyslíka. Žiadny úhyn nebol zistený.

1.4. sa uskutočnila výročná členská schôdza MsO SRZ Šaľa, na ktorej boli naši delegáti Ferdinand Vančík a Ing. Jozef Belovič ocenení odznakom 3.stupňa za obetavú prácu pre SRZ.

Rybník Vízallás

Tento rybník je už dlhodobo problematický z dôvodu jeho polohy a rozsiahleho pobrežia bez prístupových ciest. Počas zimných mesiacov tu dochádzalo k pretrvávajúcej nežiaducej činnosti. Bola zistená ďalšia devastácia mosta, z ktorého bolo ukradnuté celé zábradlie a prepojovacia závlahová rúra, bola rozkradnutá celá bývalá čerpacia stanica a strecha skladu. Ďalej tu dochádza k nepovolenému výrubu pobrežného porastu, hlavne agátov. Tieto skutočnosti boli nahlásené obecnej aj štátnej polícii, Hydromelioráciám, ktorým patrí čerpacia stanica a most a MsO SZR v Šali, ktorá má rybník v prenájme od Štátneho pozemkového fondu. Polícia v tejto veci koná a keď nám budú doručené výsledky vyšetrovania, budeme Vás o nich informovať.

Zarybnenie revíru bolo vykonané dňa 5.4. kaprom K3 v množstve 1.200 kg. Následne po zarybnení bolo aplikované liečivo rupín v množstve 50 kg ako prevencia pred chorobami, ktoré môžu vzniknúť po zarybnení .

Snažíme sa udržiavať v poriadku časť pobrežia, ktoré bolo vyčistené strojovo od kríkov v roku 2010. Sú tu už mladé výhonky, ktoré bude treba strojovo znova odstrániť a keď sa objavia nové výhonky použiť herbicíd na zničenie koreňovej sústavy.

Rybník Vermek

Po dvoch sezónach, keď bola vysoká hladina vody a nedala sa urobiť údržba pobrežia, sa podarilo za pomoci brigádnikov zo Šale, ale aj našich domácich vykosiťpobrežiea pokosenúhmotu odviesť na separačný dvor.

5.4. sa aj tu vykonalo zarybnenie kaprom K1 v množstve 100 kg z rybárstva Zúgó NOVÉ ZÁMKY, ktoré nám každoročne túto násadu dodáva. Následne bol taktiež aplikovaný rupín. Na rybárskom dome ešte zostáva dokončiť fasádu a dlažbu pri vstupných dverách. V priebehu mája plánujeme uskutočniť výlov udicami, na ktorý pozývame všetkých záujemcov. Termín bude oznámený.

Rybník Amerika III

Po úspešných rokovaniach predsedu MsO SRZ Šaľa Ing. Bögiho a tajomníka p. Beköho s a.s. Duslo Šaľa sa obnovila nájomná zmluva na prenájom rybníka AMERIKA III do roku 2015 s ročnou výpovednou dobou.

Nakoľko došlo k značnému poklesu hladiny vody v rybníku, vykonalo sa zameranie výšky hladiny v rybníku a hladiny rieky Váh pri nízkom stave vody. Meraním bolo zistené, že hladina vody v rybníku je o 75 cm vyššia, ako hladina vody v rieke Váh pri nízkom stave vody.

Počas zimných mesiacov sa vykonávalo čistenie pobrežia a prerezávanie porastu na pobreží. Konáre a vykosená hmota pomocou brigádnikov zo Šale a našich členov bola sústredená na kopy a následne odvezená na separačný dvor.

V polovici marca boli na rybníku pokusne uložené hniezda na výter zubáčov v počte 7 ks. Pri 1. kontrole sa ešte nezistili žiadne ikry. Je možné, že použitý materiál z tuje nebol vhodný. Hniezda ponecháme v rybníku do začiatku sezóny. Možno sa tam vytrú iné druhy rýb, ktoré pre nízku hladinu vody nemajú prirodzené rastlinstvo z pobrežia, kde by sa mohli vytierať.

Pre zatraktívnenie rybárskych pretekov sa vykonalo zarybnenie 27.3. kaprom výber v množstve 600 kg (priemerná hmotnosť rýb bola 2,5-3 kg). Po zarybnení bol následne aplikovaný rupín v množstve 50 kg spolu s namočenou kukuricou. Riadne jarné zarybnenie sa vykonalo 5.4. v množstve 1.200 kg kaprom K3. Následne sa aplikoval ešte rupín v množstve 25 kg.

V priebehu marca sa začalo s čistením prítokového kanála, ale z dôvodu začiatku vegetačnej sezóny odložíme túto prácu na zimné mesiace. Pokračovalo sa vo vyčistení severného pobrežia, aby sa tam mohlo vytvoriť miesto na parkovanie áut pre rybárov a prípadné bivakovanie a stanovanie, tak, aby autá parkovali na strane prístupovej cesty vzdialenejšej od pobrežia.

Rieka Váh

Po vyťažení stromov a úprave rúbaniska v medzihrádzovom priestore sa vytvorila pomerne dobrá prístupová cesta k Váhu. Žiadame rybárov, aby používali túto cestu a nevytvárali novú cestu cez porasty poľnohospodárskych kultúr. Cesta súbežná s tokom Váhu od sútoku starého ramena po bývalú kompu sa upravila strojovým orezaním porastov,

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.