Srdce pre prírodu 2023

SRZ Trnovec nad Váhom

Prcvý septembrový deň sa konal už tretí ročník tohoto pekného podujatia, ktoré organizuje obec v spolupráci so základnou školou a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v Trnovci nad Váhom.

Ako Obvodná organizácia SRZ sa každoročnč zúčastňujeme na tomto podujatí, nakoľko je zamerané na zlepšenie povedomia detí vo vzťahu k prírode a životnému prostediu a k jeho ochrane. Aj teraz sme v tematickom stánku vystavili preparáty rýb, baner s našimi revírmi a propagačné materiály, ktoré nám poskytla Rada SRZ Žilina. Pre deti to boli omaľovánky, pexesá a obrázky u nás žijúcich rýb. Mali sme tu aj staršie ročníky časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, ktoré nám poskytla redakcia časopisu. Vyrobili sme drevenné rybičky, ktoré deti lovili s veľkým záujmom a skutočným sústredením. Ako odmenu za úspešné ulovenie dostali gumové rybyčky, pexeso, alebo omaľovánku.

Veľmi pekný tematický stánok pripravili aj naši poľovníci z Poľovníckej organizácie DURMUTZ. Banery pútače a názorné pomôcky zamerané na spoznávanie zveri, čistotu prírody, spoznávanie stromov a ich semien, či zadržiavanie vody v krajine ukázali, o čom poľovníctvo podobne ako rybárstvo je. Že to je nielen lov, ale hlavne ochrana prírody a starostlivosť o prostredie a živočíchy, ktoré tu žijú.

Deti potom boli rôznymi formami motivované k ochrane a čistote živtného prostredia – čítali sa príbehy z knižky o ekológii od miestnej spisovteľky Beáty, bola tu ukážka triedenia odpadu, malé divadelné predstavenie rovnako zamerané na čistotu prostredia. Členovia jednoty dôchodcov Slovenska mali pre deti tiež pripravené zaujímavé hry a ukážky ručných prác. Za úspešné splnenie úloh dostali deti palacinky. Pre dospelých Marika od Váhu spolu s Lackom uvarili chutný gulášik. Záverom programu p. starosta pristúpil opäť k vážnejšej téme, ktorou každý rok končí táto milá akcia, kde vymenovával ohrozené a vymreté druhy, ktoré na Zemi žili a hlavne v dôsledku nezodpovednej činnosti človeka už navždy zmizli.

Pokračovaním a súčasťou podujatia boli aj malé dožinky. P. starosta poďakoval všetkým poľnohospodárom a pestovateľom v obci za ich prácu a pripomenul, aby sme si uvedomili ako sa dopestovávajú a odkiaľ pochádzajú potraviny, že to je výsledok celoročnej obetavej práce hospodárov. Na záver sa losovala tombola do ktorej prispeli miestni ponikatelia.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.