Odbahňovanie Vermeku

Odbahňovanie rybníkov, najmä tých s neprietočnou vodou, sa po určitej dobe stane nevyhnutným, pokiaľ chceme v takomto rybníku chovať ryby.

Množstvo biologického odpadu, ktorý sa do vody dostáva z okolitých porastov postupne vytvára vrstvu bahna. Rozkladné procesy spôsobujú zhoršenie kvality vody – postupne stúpa obsah fosforu, dusitanov, dusíka a amoniakálnych zlúčenín so súčasným poklesom obsahu kyslíka. Takáto voda začína byť pre ryby a ostatné vodné živočíchy nevyhovujúca. Ryby sa z dôvodu zvýšenej koncentrácie rozkladných plynov a nižšom obsahu kyslíka zdržiavajú vo vodnom stĺpci, alebo pri hladine, kde je kyslíka viac. Tu však nemajú dostatok potravy pre svoj rast.

Odbahňovanie je možné vykonať viacerými spôsobmi. Spôsob určuje možnosť prístupu k vode, spôsob uloženia vyťaženej hmoty v súlade so zákonom o odpadoch a v neposlednom rade aj finančné možnosti. Mechanické spôsoby odbahňovania za použitia ťažobných mechanizmov s následným odvozom vyťaženej hmoty sú síce účinné a realizovateľné v krátkom čase, ale sú veľmi nešetrné k okoliu. Viacnásobné prejazdy techniky spôsobujú porušenie pôvodného okolitého prostredia, ktorého obnova potom môže trvať aj niekoľko rokov.

Iným spôsobom odbahňovania je použitie plávajúcich sacích bagrov, ktoré zo dna odčerpávajú zmes bahna a vody a pomocou potrubia prepravujú túto hmotu na miesto uloženia, kde sa bahno usadí a voda vsiakne, alebo sa vráti do rybníka. Zložitejšie zariadenia dokážu vyťaženú hmotu v systéme sedimentačných nádrží separovať a pomerne čistú vodu vrátiť do rybníka, alebo vodnej nádrže. Takto získané bahno sa potom môže určitým spôsobom použiť aj ako hnojivo. Tento spôsob odbaňovania je oveľa šetrnejší k životnému prostrediu a po ukončení odbahňovania nezozstávajú dlhotrvajúce príznaky tejto činnosti.

Ďaľším, síce dlhšie trvajúcim a viac-menej neviditeľným, oproti predchádzajúcim dvom však finančne menej náročným spôsobom je odbahňovanie pomocou baktérií. Tie postupným dávkovaním dokážu rozložiť bahno v podstate na kyslík a vodu. Po dvojročnej skúsenosti MsO SRZ Šaľa s biologickým odbahňovaním rybníka Štrkovec Králová nad Váhom sme sa rozhodli vykonať odbahňovanie chovného rybníka Vermek.

Baktérie PTP PLUS a LBA PLUS boli dodané firmou BAKTOMA s.r.o., Nové Zámky. Konateľ spoločnosti Štefan Barát vykonal merania pred aplikáciou, predviedol spôsob aplikácie a určil interval v akých sa majú prípravky aplikovať.

Nakoľko sa chovný rybník Vermek vytvára priamo v strede obce malý vodný svet, požiadali sme obecné zastupiteľstvo o finančnú podporu tohoto projektu. 19. marca 2018 na svojom 34. rokovaní uznesením č. 350/2018 zastupiteľstvo schválilo finančnú pomoc na odbahňovanie v plnej výške 2.250 Eur. Sme veľmi vďační za túto podporu, ktorá pomôže udržiavať živý kúsok prírody v srdci obce. Po ozdravení vody sa budeme v ďalej zaoberať možnosťou úpravy brehovej časti rybníka, ktorá je už značne poškodená eróziou.

Fotografie z aplikácie baktérii si môžete pozrieť v galérii článku.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

2 Replies to “Odbahňovanie Vermeku

Comments are closed.